Іноземна мова за професійним спрямуванням, частина 3

Спеціальність: Психологія
Код дисципліни: 6.053.00.O.20
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Іноземні мови
Лектор: Закаулова Ю.В., Жорняк Ю.В.
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: • вести розмову на зазначені теми, пов'язані зі спеціальністю, висловлювати і обмінюватись думками та фактичною інформацією щодо визначеної тематики; • демонструвати розуміння понять, дотичних до зазначеної тематики, включаючи детальну інформацію; • спілкуватись в академічному чи професійному середовищі, могти висловити думку усно та письмово у вигляді розширеної анотації, неформальної статті, дискурсивного есе, електронного листа; • робити презентації на теми згідно з навчальною програмою, передаючи просту пряму інформацію, що має безпосереднє відношення до академічного середовища; • писати повідомлення і коментарі на форумі, висловлюючи свою думку і коментуючи думки інших, висловлюючи згоду чи незгоду на інформацію, яку можна знайти в соціальних мережах і віртуальному навчальному середовищі; • отримувати загальну та конкретну інформацію з текстів навчального та професійного змісту, ефективно користуючись різними стратегіями читання; • розпізнавати фактичну/нефактичну, важливу/менш важливу, актуальну/неактуальну інформацію у писаних текстах навчального та професійного змісту; • вгадувати значення незнайомих слів, що містяться у писаних текстах та усних виступах (розмовах) навчального та професійного змісту, користуючись контекстними підказками та лінгвістичними засобами; • розуміти основні ідеї та розпізнавати загальну/конкретну інформацію з аудіо та відео джерел у типових ситуаціях, пов’язаних з навчанням та майбутньою спеціальністю; • визначати мету та/або думку мовця/автора у довших нескладних аутентичних текстах з типових тем, пов’язаних з навчанням/ майбутньою спеціальністю.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: - Рівень знань В1 Кореквізити: Іноземна мова
Короткий зміст навчальної програми: Методи наукового дослідження. Етика дослідження. Наукова доброчесність. Культура професійного спілкування. Соціальна взаємодія. Соціальний контроль. Соціальні інститути. Самоідентифікація.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль: аудіювання, монологічне та діалогічне мовлення, читання, письмо. • Підсумковий контроль: екзамен 55. Поточний контроль (ПК) Разом за дисципліну-100 Аудиторна робота 45 Аудіювання 5 Читання 5 Мовлення 5 Письмо 5 Індивідуальне письмове завдання 5 Виконання вправ з підручника. 5 Виконання лексико-граматичних тестів у ВНС 5 Позааудиторне читання. Ведення читацького щоденника. 5 Словник навчальної та спеціальної професійної лексики Поточний контроль: аудіювання, монологічне та діалогічне мовлення, читання, письмо. • Підсумковий контроль: екзамен (15- поточний контроль; 40 - самостійна робота + 45-контрольний захід). Максимальна оцінка в балах - 100
Рекомендована література: Англійська мова: 1. Кострицька С.І., Зуєнок І.І., Швець О.Д, Поперечна Н.В. Англійська мова для навчання і роботи: підручник для студ. вищ. навч. закл.: у 4 т. Т. 1. Спілкування в соціальному, академічному та професійному середовищах = English for Study and Work: Coursebook in 4 books.Book 1 Socialising in Academic and Professional Environment/ С.І. Кострицька, І.І. 2.Зуєнок, О.Д. Швець, Н.В. Поперечна; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Дніпропетровськ : НГУ, 2015. – 162 с. 2. Azar, B.S (1999) Understanding and Using English Grammar. New York: Pearson Education – 437p. 3. Convery I., Corsane G., Davis P. Making Sense of Place, Multidisciplinary Perspectives. – Boydell & Brewer, 2012. — 350 p. 4. Ellis, M. and Nina O’Driscoll (1992) Socialising. Longmann. – 129 p. 5. English for international relations / Англійська мова для міжнародних відносин : Навч.посіб. для студентів вищ. навч. заклад. / Дмитро Турчин. - Вінниця : Нова книга, 2017. - 257с. 6. Evans, V. (2005) Round Up 6. English Grammar Book.Longman. 7. Getting on in English (Upper Intermediate). За ред. І.Байбакової, О.Гасько, М.Федоришина, Львів – 2009. 8. Introduction to Sociology : OpenStax. – Rice University: Houston, Texas, 2017. – 509 p 9. Іноземна мова професійного спілкування (англійська мова для спеціальності «Соціологія»): навч. посібник / [Н. Є. Жорняк, І. М. Вислободська, М. М. Волошин, Г. С. Лотфі-Гаруді, І. В. Сай]; за ред. Н. Є. Жорняк. – Львів: ВД «Панорама», - 138 с. 10. UNESCO SCIENCE REPORT Towards 2030 Published in 2015 by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 7, place de Fontenoy, 75352 Paris 07 SP, France © UNESCO 2015. – 410 p. 11. Dictionaries. 12. Інтернет ресурси. Німецька мова: 1. Збірник вправ і завдань з німецької мови (базовий рівень А2) = Aufgaben und Ubungen zum Wortschatz und zur Grammatik der Deutschen Sprache (Grundstufe A2) : навч. посіб. / С. В. Дружбяк [та ін.] ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2018. - 267 с. 2. Німецька мова: для студентів ф-тів інозем. мов : навч. посіб. / С. Солдатова, І. Гоштанар ; [Херсон. держ. ун-т] = Deutsch : Lehrwerk fur Studenten der Fremdsprachenfakultaten / S. Soldatova, I. Goshtanar. - Херсон : ХДУ, 2013. - 208 с. 3. Німецька мова для початківців: навч. посіб. для студентів ВНЗ / О. Кудіна, Т. Феклістова. - 4-е вид. - Вінниця : Нова Книга, 2018. - 517 с. 4. KommunikativesDeutsch. RedaktionelleLeitung: Dr. V. Sadoroshnyj, Dr. Th. Seifert, Dr. F. Spitzner, M. Vesna. Lviv, 1998. 5. ВеснаМ. Українсько-німецькийрозмовник. Растр-7, Львів – 2010. 6. Sprich richtig aus- Практичнізавдання з розвиткуфонетичнихнавичок з німецькоїмовидлястудентів І-ІІ курсівусіхспеціальностей, Львів 2004. 7. Lernziel Deutsch- Deutsch alsFremdsprache- MaxHueber Verlag- 1998 8. Becker, Braunert, Eisfeld. Dialog Beruf I. Max Hueber- Verlag, 1997. 9. Netzwerk. Deutsch als Fremdsprache. (A1, A2) / Stefanie Dengler, Paul Rusch, Helen Schmitz, Tanja Sieber. – Munchen: Klett-Langenscheidt Verlag, 2018. - 168 c. 10. Sicher Aktuell. Deutsch als Fremdsprache. (B1,B2) / Michaela Perlmann-Balme, Susanne Schwalb, Magdalena Matussek. – Muncehn: Hueber Verlag, 2019. – 118 c. 11. Stalb H. Deutsch fur Studenten. Verlag fur Deutsch, 1995. 12. Dictionaries. 13. Інтернет ресурси. Французька мова: 1. Бабкіна М.І. Збірник граматичних завдань з французької мови: Навчальний посібник для студентів вищих технічних навчальних закладів / М.І.Бабкіна. – 3-тє вид., переробл. і доповн. Львів: – ЗУКЦ, 2015. – 260 с. 2. Бабкіна М.І. Ділова кореспонденція: Навчальний посібник з французької мови для студентів вищих технічний навчальних закладів / М.І. Бабкіна. – Львів: ЗУКЦ, ПП НВФ БІАРП, 2012. – 152 с. 3. Попова И.Н., Козакова Ж.О. Французькамова- 21-ше вид., виправлене. Х,: ТОВ « Нестор АкадемікПаблішерз», 2008.- 576 с. 4. Даутель К. Французька граматика коротко і легко . К.: Методика,2011. – 192с 5.ДучинС. English+Le fran?ais.- Суми: ИТД « Университетская книга», 2006.-508с. 6.Boular?s M., Grand-Cl?ment O. Conjugaison progressive du fran?ais. CLE Internatonal, 2000-223p. 7.Gr?goire M, Thi?venaz O. Grammaire progressive du fran?ais. CLE International, 2002-255p. 8. Mes pas vers la France. Мої кроки до Франції: підручник з французької мови для розвитку розмовних навичок (В1, В2) / М.І.Бабкіна, О.С.Білик, М.З.Джура, І.М.Ключковська, Б.Г.Кушка; за ред. І.М.Ключковської. – Львів: ВД “Панорама”, 2017. – 252 c. 9.Miquel C. Vocabulaire progressif du fran?ais. CLE International, 2001-192p. 10. Parizet M.-L. DELF B2 : 200 exercices / Marie-Louise Parizet. – CLE international, 2013. – 192 p. 11.Dictionaries. 12. Інтернет ресурси.