Диференціальна та порівняльна психологія

Спеціальність: Психологія
Код дисципліни: 6.053.00.O.51
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Теоретична та практична психологія
Лектор: Доктор психологічних наук, професор Лещинська Олена Альбертівна
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • критично осмислювати наукові факти щодо фізіологічних основ та еволюційного походження психічних процесів у людей та тварин; • знати нейронні механізми сенсорних та моторних процесів, пам'яті, навчання, мислення та емоцій у людей та тварин; • вміти встановлювати зв'язок між функціональними, структурними порушеннями нервової, ендокринної систем та психічними процесами; • вміти орієнтуватися в сучасних психофізіологічних та нейропсихологічних дослідженнях на людях та тваринах.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Загальна психологія; • Основи анатомії ЦНС і фізіології вищої нервової діяльності; • Вікова психологія.
Короткий зміст навчальної програми: Розуміння фізіологічних основ та еволюційного походження психічних процесів у людей та тварин. Методи психофізіологічних досліджень. Особливості здійснення нервової та гормональної регуляції в організмі людини. Нейрофізіологічні механізми сенсорних та моторних процесів, пам'яті, навчання, мислення та емоцій у людей та тварин. Закономірності виникнення та протікання стресу в організмі людини та тварин. Відмінності між функціональними станами сну та бадьорості у вищих ссавців. Нейрофізіологічний та когнітивний розвиток людини.
Методи та критерії оцінювання: • усне опитування, експрес-тестування, якість виконання письмових практичних завдань; • підсумковий контроль (залік): на основі поточних балів за 100-бальною шкалою.
Рекомендована література: 1. Аршава І.Ф., Черненко М.І. Психофізіологія: Підручник для студ. вищих навч. закл. – К.: Вища освіта, 2006. – 308 c. 2. Туриніна О.Л., Сердюк Л.З. Порівняльна психологія: Навчальний посібник. – К: МАУП, 2005. – 228 с.