Політична психологія

Спеціальність: Психологія
Код дисципліни: 6.053.00.O.107
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Теоретична та практична психологія
Лектор: Свідерська Ольга Іванівна - канд. політ. наук., доц. каф. ТПП
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Здійснювати пошук інформації з різних джерел, у т.ч. з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, для вирішення професійних завдань. Обґрунтовувати власну позицію, робити самостійні висновки за результатами власних досліджень і аналізу літературних джерел. Обирати та застосовувати валідний і надійний психодіагностичний інструментарій (тести, опитувальники, проективні методики тощо) психологічного дослідження та технології психологічної допомоги Рефлексувати та критично оцінювати достовірність одержаних результатів психологічного дослідження, формулювати аргументовані висновки Формулювати думку логічно, доступно, дискутувати, обстоювати власну позицію, модифікувати висловлювання відповідно до культуральних особливостей співрозмовника Взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, толерантно ставитися до осіб, що мають інші культуральні чи гендерно-вікові відмінності. Ефективно виконувати різні ролі у команді у процесі вирішення фахових завдань, у тому числі демонструвати лідерські якості. Демонструвати соціально відповідальну та свідому поведінку, слідувати гуманістичним та демократичним цінностям у професійній та громадській діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Соціальна психологія Політологія Етнопсихологія Психологія реклами Психологія впливу
Короткий зміст навчальної програми: Результатом вивчення курсу «Політична психологія» в навчальній програмі підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія є забезпечення формування професійних та фахових компетентностей у сфері управління та аналізу політичних реалій сьогодення. Зокрема мова йде про вміння аналізувати взаємозв’язок суспільних змін та психологічних явищ, засвоєння практичних навичок політичної комунікації, розуміння особливостей психологічного впливу та його використання у PR технологіях, передвиборчих кампаніях й у формуванні суспільної думки. Вироблення стратегії поведінки протидії політичному маніпулюванню. Розуміння основних етапів становлення політичної психології, методів та методології її дослідження, поняття політичної поведінки та масової політичної поведінки, а також їхньої трансформації під впливом розвитку інформаційного суспільства. Формування уявлень щодо психологічних особливостей характеру та прийняття рішень видатних світових та українських політиків. Вміння критично аналізувати політичні процеси, котрі відбуваються у світі, розуміти механізми створення сучасного політичного лідерства, та ін.
Методи та критерії оцінювання: Максимальна підсумкова оцінка - 100 балів (40 балів - поточна успішність, 60 балів - результати екзамену).
Рекомендована література: Була С., Свідерська О. Соціальні мережі як інструмент політичної маніпуляції. Політикус.2020. Вип. 4. С. 21–25. Бек У. Влада і контрвлада у добу глобалізації. Нова світова політична економія. Київ: Ніка-Центр. 2015. 404 с. Денисенко В., Вишневський Ю. Політики не брешуть: 10 законів взаємодії політиків і виборців. Київ: Наш формат. 2020. 296 с. Козирєв М. П. Політична психологія: навч. посібник. Львiв: ЛьвДУВС. 2018. 648 с Лебон Г. Психология народов и масс. –Мн.: Харвест, М.: АСТ, 2000. – 320с. Московичи С. Век толпы: Исторический трактат по психологии масс / пер. с фр. - М.: «Центр психологии и психотерапии, 1998. – 480с. Ліберальний дискурс мас-медіа. Київ: АУП Центр вільної преси. 2011. 168 с. Лифтон Р. Дж. Технология «промывки мозгов»: психология тоталитаризма. Харьков: Виват. 2015. 416 с. Мороз О. Боротьба за правду: як мій дядько переміг брехню. Київ: Yakaboo Publishing. 2020. 160 c. Назаретян А.П. Психология стихийного массового поведения. – М.: Академия, 2005. – 136с. Ніколс Т. Диванні експерти: як необмежений доступ до інформації робить нас тупішими. Київ: Наш формат. 2019. 240 с. Ольшанский Д. Основы политической психологии: учеб. пособ. для вузов / Д.Ольшанский. Екатиринбург : Деловая книга 2001. 496с. URL: http://www.koob.ru/olshans Ольшанский Д.В. Психология масс. СПб. : Питер, 2001. 368с. Полiтична наука в Українi: становлення i перспективи // О. А. Габрiєляна, д.ф.н. О. Д. Шоркiн. Сiмферополь. 2002. 344 с Агора. Переосмислюючи демократію: Україна і світовий контекст. Випуск 10. К.: Стилос. 2011. 160 с. Свідерська О. Масова політична поведінка в індивідуалізованому суспільстві // Вісник Львівського університету. Сер.: Філософсько-політологічні студії. 2013. Вип. 3. С. 286–294. Свідерська О. Теоретико-методологічні аспекти симулятивної масової політичної поведінки // Вісник Львівського університету. Сер.: Філософсько-політологічні студії. 2017. Вип. 9. С. 128–135. Свідерська О. І. Соціально-психологічні особливості формування політичних вподобань у віртуальному середовищі: теоретико-методологічний аналіз // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. Том XIV: Методологія і теорія психології. Київ-Ніжин. Видавець «ПП Лисенко М. М.». 2019.Випуск 2. С 308-316 Свідерська О. Інституційно-психологічні детермінанти формування віртуальної маси у епоху постправди. Політичне життя, 2020. №1. С. 68–74. Свідерська О. Теоретико-методологічний аналіз впливу соціальних мереж (на прикладі Facebook, Twitter, Іnstagram) на формування політичної поведінки у ХХІ столітті. Регіональні студії, 2020. №. 20. С. 184–190 Свідерська О. Симулятивна компонента віртуальної масової політичної поведінки у суспільстві ризику // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Сер.: Питання політології. 2020. Вип. 37. С. 46-53. (DOI: 10.26565/2220-8089-2020-37-07) Свідерська О., Угрин Л. Дезінформація та пропаганда як чинники політичної онлайн-мобілізації. Bildung, Sozialarbeit, offentliche Verwaltung und regionale Entwicklung, 2020. 1. S. 255–273. Свідерська О., Була С. Популізм як стратегія політичної маніпуляції масовою людиною у епоху пост-правди Свідерська О.І.. Співвідношення психологічних та інституційних детермінант масової політичної поведінки в транзитних суспільствах: дис. … канд. політ. наук. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка. 2018. 222 с. Франкл В. Людина в пошуках справжнього сенсу: психолог у концтаборі. Клуб Сімейного Дозвілля. 2020. 285 с. Фромм Е. Втеча від свободи. Харків: Клуб Сімейного Дозвілля. 2019. 160 с. Шаап С. Популистское искушение. Обратная сторона иллюзии идентичности. Київ: Вид-во Жупанського. 2020. 256 с.