Психофізіологія

Спеціальність: Психологія
Код дисципліни: 6.053.00.O.104
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Теоретична та практична психологія
Лектор: кандидат психологічних наук, доцент Андрушко Ярина Степанівна
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - знати психофізіологічні механізми і закономірності психічних явищ; - знати принципи діяльності структур головного мозку для забезпечення життєдіяльності організму, керування соматичними і вегетативними реакціями та формування безумовно-умовних поведінкових актів тварин і людини; - нейрофізіологічні особливості діяльності головного мозку та їх вплив на перебіг психічних процесів; - значення кори великих півкуль і базальних ядер у забезпеченні вищих психічних функцій людини, таких як мислення, увага, пам'ять та мова; - нейрофізіологічні особливості психічних функцій, зумовлені статтю, віком та особистісними властивостями тощо.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Загальна психологія, Анатомія та фізіологія центральної нервової системи, Психологія особистості, Порівняльна психологія та психофізіологія.
Короткий зміст навчальної програми: Генетичні коріння психіки та поведінки. Нейрофізіологічний та когнітивний розвиток людини. Психофізіологія психічних процесів. Психофізіологічна характеристика діяльності та функціональних станів організму.
Методи та критерії оцінювання: • усне опитування, експрес-тестування, якість виконання письмових практичних завдань; • підсумковий контроль (залік): на основі поточних балів за 100-бальною шкалою.
Рекомендована література: 1. Легендзевич Г. Я. Порівняльна психологія та психофізіологія: навч. посібник / Г. Я. Легендзевич, Г. М. Закалик. - Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2021. - 220 с. 2. Кизиминко Л.Д., Сняданко І.І. Основи анатомії і фізіології людини: теоретичний та практичний курс: Навчальний посібник. – Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2009. – 248 с. 3. Макарчук, М. Ю., Куценко, Т. В., Кравченко В.І., Данилов С.А. Психофізіологія: навчальний посібник / М. Ю. Макарчук, Т. В. Куценко, В.І. Кравченко, С.А.Данилов – К. : ООО «Інтерсервіс» , 2011. – 329 с. 4. Кокун О.М. Психофізіологія. Навчальний посібник. - К: Центр навчальної літератури, 2006. - 184 с. 5. Лісовенко А.Ф., Бедан В.Б. Психофізіологія: практикум (для самостійної підготовки здобувачів вищої освіти факультету психології, політології та соціології) / А.Ф. Лісовенко, В.Б. Бедан. – Одеса: Фенікс, 2021. – 75 с.