Патопсихологія

Спеціальність: Психологія
Код дисципліни: 6.053.00.O.60
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Теоретична та практична психологія
Лектор: асистент Полегонький Володимир Володимирович
Семестр: 5 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - знати основний понятійний апарат патопсихології; роль психологічних досліджень у розв'язанні практичних завдань суспільства; методи психологічного дослідження психічних станів та явищ, з урахуванням внутрішньої та зовнішньої детермінації, співвідносного характеру природних та соціальних чинників впливу на їх прояви у поведінці людини; - уміти володіти знаннями про особистість, психологію її психічних станів та причин їх виникнення; орієнтуватися у сучасних наукових концепціях, грамотно ставити і вирішувати дослідницькі та практичні завдання; здійснювати аналіз психічних процесів, станів, властивостей особистості; розуміти структуру та закономірності психічної діяльності людини; брати участь у практичній прикладній діяльності, використовуючи основні методи патопсихології; здійснювати психологічну інтерпретацію отриманих результатів на основі наукових знань; використовувати отримані дані в практичному житті.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - Психофізіологія; - Соціальна психологія; - Психологія управління; - Вікова психологія; - Клінічна психологія; - Основи психіатрії.
Короткий зміст навчальної програми: Засвоєння основ патопсихології, вміння користуватись широким арсеналом діагностичних прийомів і методик надасть можливість практичному психологу оволодіти знаннями психологічних механізмів виникнення і динаміки психопатологічних розладів, що створить фундамент для успішної діагностики та психологічної корекції найбільш поширених форм психічної патології. У результаті вивчення курсу студенти повинні опанувати методологічні принципи та основні напрями патопсихологічних досліджень, закономірності та механізми порушень психічних процесів.
Методи та критерії оцінювання: • усне опитування, експрес-тестування, якість виконання письмових практичних завдань; • підсумковий контроль: диференційований залік на основі поточних балів за 100-бальною шкалою.
Рекомендована література: 1. Детская патопсихология: Хрестоматия. – М.: Изд.: КОГИТО-ЦЕНТР, 2004.. – 352 с . 2. Закалик Г.М., Терлецька Ю.М. Патопсихологія: понятійно-термінологічний словник: навчальний посібник/ Г.М. Закалик, Ю.М. Терлецька. – Львів.: Вид-во Львівська політехніка, 2016. – 156 с. 3. Зейгарник Б.В. Патопсихология: Учеб. пособие. – М.:Академия, 2007. – 207 с. 4. Мартинюк І.А. Патопсихологія: Навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2008. – 208 с.