Сексологія

Спеціальність: Психологія
Код дисципліни: 6.053.01.E.84
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Теоретична та практична психологія
Лектор: Кандидат психологічних наук, доцент Савка Ірина Марянівна
Семестр: 5 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - знати мету, завдання, базові категорії, етапи та галузі розвитку і застосування, значення психодіагностики, особливості побудови та способи обробки результатів психодіагностичного обстеження, професійно-етичні норми діяльності психодіагноста; - вміти організовувати процес психодіагностичного обстеження, застосовувати конкретні психодіагностичні методики в різних сферах психологічної практики, обробляти та інтерпретувати результати методик, формулювати науково-обґрунтовані висновки на їх основі.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - Психологія особистості; - Соціальна психологія.
Короткий зміст навчальної програми: Психодіагностика: мета, предмет, завдання, галузі застосування. Психодіагностичне обстеження та дослідження: мета, завдання, етапи. Методи психологічної діагностики. Психометрія у структуріпсиходіагностичнихметодів. Методологічні та методичніаспектидіагностикиінтелекту. Особистість як об'єктпсиходіагностичногодослідження. Проективна діагностика: сутність, особливості, класифікація методик. Психодіагностика міжособистісних відносин.Діагностика психічного розвитку. Психодіагностика в діяльності шкільного психолога.
Методи та критерії оцінювання: - поточний контроль (40%): усне опитування, письмові звіти з практичних робіт; - підсумковий контроль (60%, іспит).
Рекомендована література: 1. Акимова М.К.Психологическая диагностика: [текст] / М.К.Акимова, К.М.Гуревич. – СПб.: Питер, 2008. – 652 с. 2. Анастази А., Урбина С. Психологическоетестирование / А. Анастази, С.Урбина/ под ред. К.М.Гуревича, В.И.Лубовского. - СПб.: Питер, 2009. - 688 с. 3. Галян І.М. Психодіагностика /І.М.Галян. – К.: Академвидав, 2009.- 464 с. 4. Корольчук М.С., Осьодло В.І. Психодіагностика: навч.посіб./ М.С.Корольчук, В.І.Осьодло. – К.: «Ельга», «Ніка-центр», 2004. – 399 с. 5. Скребець В.О. Основи психодіагностики: навч.посіб./ В.О.Скребець. – К.: Слово, 2003. – 192 с.