Психологія брендингу

Спеціальність: Психологія
Код дисципліни: 6.053.02.E.95
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Теоретична та практична психологія
Лектор: Кандидат психологічних наук, асистент Чемеринська Дзвіна Іванівна
Семестр: 5 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - знати особливості рекламних психотехнологій та рекламних стратегій; - знати особливості політичної та соціальної реклами; - вміти визначати індивідуальні відмінності споживачів у реагування на рекламні впливи; - вміти компонувати візуальні, аудіальні, кінестетичні та ін форми впливів для рекламування конкретних видів продукції; - вміти розробляти взірці друкованої, відео, Інтернет реклами; - вміти розробляти фірмовий стиль, формувати бренд у графічних комп'ютерних програмах.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - Соціальна психологія, - Психологія мотивації, - Психологія особистості, - Психологія інновацій, - Основи психології бізнесу, - Психологія спілкування.
Короткий зміст навчальної програми: Сутність та різновиди реклами. Раціональна та емоційна реклама. Рекламна діяльність та психоаналіз: увага, сприйняття, інтерес, бажання. Види психологічних впливів у рекламі. Різновиди друкованої рекламної продукції. Розробка фірмового стилю. Рекламні заходи та стратегії. Соціальна та політична реклама. Рекламні агентства. Законодавчі вимоги до реклами.
Методи та критерії оцінювання: - Поточний контроль (40 %): письмові звіти з практичних робіт, усне опитування. - Підсумковий контроль (60 %, екзамен): Максимальна оцінка – 100 балів.
Рекомендована література: 1.Бутенко Н. Ю. Соціальна психологія в рекламі: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2006. — 384 с. 2. Владимирска Г., Владимирский П. Реклама. Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2009. – 334 с. 3. Кромптон А. Майстерня рекламного тексту. - М., 1998. - 243 с. 4. Музикант В.Л. Теорія і практика сучасної реклами. - М., 1998. - 328 с. 5. Психологія кольору в рекламі [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://toplutsk.com/articles-article_426.html 6. Психологія рекламної діяльності організації [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://studentam.net.ua/content/view/3373/97/ 7. Реклама: внушение и манипуляция. Медиа-ориентированный подход : Учеб. пособ. для факультетов психологии, социологии. экономики и журналистики / Под ред. М.С. Плохина. - Самара: БАХРАМ-М, 2001. - 752 с. 8. Терлецька І.В. Політична реклама.- Дніпропетровськ, 2002.