Організаційна психологія

Спеціальність: Психологія
Код дисципліни: 6.053.02.E.93
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Теоретична та практична психологія
Лектор: Доктор психологічних наук, професор Сняданко Ірина Ігорівна
Семестр: 5 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Знати: сутність організацій, їх соціально-економічні та соціально-психологічні функції; основні підходи та принципи аналізу діяльності організації в сучасних умовах; роль організаційних психологів у забезпеченні ефективності діяльності організації; зміст діяльності організаційного психолога. Вміти: діагностувати, проводити профілактику та долати психолого-організаційній проблеми що виникають в організації; налізувати психолого-організаційну динаміку, що відбувається в організації; аналізувати основні технології роботи організаційних психологів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Загальна психологія; • Психологія управління; • Соціальна психологія.
Короткий зміст навчальної програми: Сутність організацій, їх соціально-економічні та соціально-психологічні функції. Особливості організаційної культури організації. Основні види діяльності організаційних психологів. Технологія розвитку професійно-управлінського самовизначення менеджерів. Технологія формування конкурентноздатної команди. Технологія формування привабливої організаційної культури. Технологія профілактики та подолання синдрому «професійного вигорання». Технологія формування сприятливого соціально-психологічного клімату в організації. Технологія запобігання та розв'язання організаційних конфліктів.
Методи та критерії оцінювання: усне опитування, експрес-тестування, якість виконання письмових практичних завдань; підсумковий контроль: на основі поточних балів за 100-бальною шкалою.
Рекомендована література: 1. Карамушка Л.М. Психологія освітнього менеджменту: Навчальний посібник. – К.: Либідь, 2004. – 424 с. 2. Карамушка Л.М., Зайчикова Т.В. Синдром “професійного вигорання” у вчителів: гендерні аспекти. – К.: “Міленіум”, 2003. – 40 с. 3. Карамушка Л.М., Філь О.А. Формування конкурентноздатності управлінської команди освітньої організації як інноваційний напрям практичної психології управління. – К.: Міленіум, 2003. – 40 с. 4. Карташова Л.В., Никинова Т.В., Соломанидина Т.О. Поведение в организации: Учебное пособие. – М.: ИНФРА– М, 1999. –151 с. 5. Карамушка Л.М., Сняданко І.І. Психологія організаційно культури: Навчальний посібник. — К. - Львів: Край, 2010. — 212 с. 6. Третьяченко В.В. Колективні суб'єкти управління: формування, розвиток та психологічна підготовка. – Київ: Стилос, 1997. – 585 с. 7. Шейн Э. Организационная культура и лидерство: Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2002. – 335 с.