Психологічні тренінги в організації, частина 2

Спеціальність: Психологія
Код дисципліни: 6.053.02.E.98
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Теоретична та практична психологія
Лектор: Кандидат психологічних наук, доцент Марциняк-Дорош Оксана Михайлівна
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знати основні психологічні механізми та моделі економічної поведінки людини; • знати класифікації підприємливих та грошових типів особистості; • вміти аналізувати психологічну сутність грошей як еквіваленту товарного обміну; • вміти ідентифікувати відмінності економічної поведінки споживачів; • вміти застосовувати інноваційно-психологічні методи в бізнес-плануванні; • вміти розробляти професіограми, організовувати процедури профвідбору.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Психологія праці; Психологія мотивації; Профорієнтація і профвідбір; Психологія інновацій; Соціальна психологія; Управлінська психологія; Психологія особистості; Психологія реклами; Диференційна психологія; Психологія впливу; Психологія особистості; Вікова психологія.
Короткий зміст навчальної програми: Психологія підприємництва як галузь економічної психології. Психологічні передумови підприємницької поведінки. Психологія грошей як соціального явища та посередника економічної взаємодії. Психологічні аспекти економічної поведінки. Психологічні аспекти поведінки споживача. Психологічні аспекти маркетингу. Психологія кадрового менеджменту на підприємстві.
Методи та критерії оцінювання: - Поточний контроль (40 %): письмові звіти з практичних робіт, усне опитування. - Підсумковий контроль (60 %, екзамен): Максимальна оцінка – 100 балів.
Рекомендована література: 1. Богданова О.Ю. Психология маркетинга. Учебное пособие. – Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2002. – 66 с. // Електронний ресурс. [Режим доступу]. http://www.aup.ru/books/m500/ 2. Економічна психологія // Електронний ресурс. [Режим доступу]. http://www.ukr.vipreshebnik.ru/2012-06-25-13-15-09/17-2011-03-28-17-03-01/1340-2011-07-26-09-36-19.html 3. Лозинський О.М. Економічна психологія: Курс лекцій / О.М.Лозинський.. – Львів: «Тріада плюс», 2014. – 148 с. 4. Ложкін Г.В., Комаровська В.Л., Воленюк Н.Ю. Економічна психологія: Навчальний посібник. – 3-є вид-ня. . – К.: «Видавничий дім «Професіонал», 2008. – 464 с. 5. Никитин А.А. Экономическая психология: учеб.-метод. Пособие для студ. спец. «Национальная экономика и экономическая безопасность» очно-заочной формы обучения / сост. А.А. Никитин; Перм. гос.ун-т. – Пермь, 2009. – 130 с. // Електронний ресурс. [Режим доступу]. http://window.edu.ru/library/pdf2txt/233/69233/43966/page1