Психологічне консультування за різними напрямами, частина 1 (курсова робота)

Спеціальність: Психологія
Код дисципліни: 6.053.00.O.64
Кількість кредитів: 2.00
Кафедра: Теоретична та практична психологія
Лектор: Кандидат психологічних наук, доцент Савка Ірина Марянівна
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: -знати методологічні і теоретичні засади психологічної практики,основні принципи консультування, перспективні цілі і завдання консультування,динаміку і структуру консультативного процесу: етапи і стадії, основні ефекти і феномени консультування, типові помилки консультанта, особливості консультування: дітей і підлітків, особливості консультування: групового і сімейного,основні ідеї, поняття і методи, застосовані в психоаналітичному, поведінковому і гуманістичному консультуванні,основи професійної етики; - вміти провадити і аналізувати консультативну бесіду, володіти навичками (вербальними і невербальними) підтримки контакту, використовувати в бесіді базові навички активного слухання, володіти технікою отримання і аналізу інформації в консультуванні,висувати гіпотези про характер проблем клієнта, аналізувати приклади прояву терапевтичних ефектів в консультуванні,аналізувати тексти із списку літератури.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - Загальна психологія; - Психологія особистості; - Вступ до спеціальності; - Соціальна психологія.
Короткий зміст навчальної програми: Визначення і цілі консультування. Загальні проблеми психологічного консультування. Особистість консультанта. Процедури і техніки в консультуванні..Види психологічного консультування Консультативний контакт.Технічна сторона консультативної взаємодії. Процес психологічного консультування. Оцінка проблем клієнта. Основні консультативні навички та техніки. Робота з опором у консультуванні. Напрямки практичного консультування і психотерапії. Екзистенційно-гуманістична традиція. Особливості консультування: дітей і підлітків. Особливості групового і сімейного консультування. Деякі спеціальні проблеми психологічного консультування.
Методи та критерії оцінювання: - поточний контроль (40%): письмові звіти з практичних робіт, усне опитування; - підсумковий контроль (60%, екзамен): максимальна оцінка – 100 балів.
Рекомендована література: 1. Абрамова Г. Психологическое консультирование: Теория и опыт. - М.,. 2001. 320с. 2. Айви А.Е., Айви М.Б,.Саймон-ДаунингЛ. Психологическое консультирование и психотерапия. Методы, теории и техники:практическое руководство –М.,2000. - 437с. 3. Бондаренко А.Ф. Психологическая помощь: теория и практика. - М., 2000. – 236с. 4. Бурнард Ф. Тренинг навыков консультирования. – СПб.:Питер,2002. .– 256с 5. Васьківська С.В. Основи психологічного консультування:Навчальний посібник.– К.:Четверта хвиля, 2004.- 256с. 6. Джордж Р. Кристиани Т. Консультирование: теория и практика. - М., 2002.- 448с. 7. Мэй Р. Искусство психологического консультирования. - М., 2001. -352 с. 8. Нельсон - Джоунс Р. Теория и практика консультирования. - М., 2002.

Психологічне консультування за різними напрямами, частина 1

Спеціальність: Психологія
Код дисципліни: 6.053.00.O.63
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Теоретична та практична психологія
Лектор: Кандидат психологічних наук, доцент Савка Ірина Марянівна
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Засвоїти зміст таких понять як «психологічна проблема», «ситуація клієнта», «ситуація експертизи», «етичні норми психологічних досліджень», «дослідницька програма», «корекційна програма», «експериментальна взаємодія», «стратегія дослідження», «діагностичні висновки», «інтерпретація результатів дослідження», «протоколи досліджень» тощо. 2. Поглибити теоретичні та практичні знання студентів у сфері діагностичної, корекційної і консультативної роботи. 3. Сприяти формуванню індивідуального професійного стилю, власного підходу в плануванні, проведенні дослідницької та корекційної програм, консультативних занять. 4. Формувати навички комплексного бачення психологічних проблем, їх детермінант.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - Вікова психологія; - Соціальна психологія; - Психологічне консультування; - Диференційна психологія; - Експериментальна психологія; - Психодіагностика; - Психологія особистості; - Психологічне супроводження функціонування особистості.
Короткий зміст навчальної програми: Інформаційна база про психологічні практики. Структура наукового дослідження. Міжособистісна взаємодія у дослідженні. Планування та проведення Аналіз та представлення результатів дослідження. Особливості психологічного супроводу дітей в дошкільному закладі. Особливості психологічного супроводу школярів. Психологічний супровід вікових криз.
Методи та критерії оцінювання: - Поточний контроль (40 %): письмові звіти з практичних робіт, усне опитування. - Підсумковий контроль (60 %, екзамен): Максимальна оцінка – 100 балів.
Рекомендована література: 1. Бурлачук Л. Ф. Психодиагностика: [учебник для вузов] / Л.Ф. Бурлачук. – СПб.: Питер, 2006. – 351 с. 2. Дружинин В.Н. Экспериментальная психология: [учебник для вузов] / В.Н. Дружинин. – СПб.: Питер, 2006. – 320 с. 3. Любимов П.С. Практикум по экспериментальной психологии / П.С. Любимов. – М.: Государственное учебно-педагогическое издательство, 1936. – 222 с. 4. Методы изучения и диагностики психического развития ребенка: Сб. науч. трудов / [под общ.ред. Н. И. Непомнящей]. – М.,1975. – 250 с. 5. Методики психодиагностики в спорте / [Марищук В.Л., Блудов Ю.М., Плахтиенко В.А., Серова Л.К.] – М. : Просвещение, 1990. – 256 с. 6. Общая психодиагностика / [под ред. А.А. Бодалева, В.В. Столина]. – М.: МГУ, 1981.? 383 с. 7. Поліщук С.А. Методичнийдовідник з психодіагностики / С.А. Поліщук. – Суми: ВТД ”Університетська книга“, 2009. - 442 с. 8. Поліщук С.А. Психологічні практики в системіпідготовкипрактичнихпсихологів / С.А. Поліщук. – Глухів, РВВ ГНПУім. О. Довженка, 2012. – 134 с. 9. Практикум по возрастной психологии: [учебное пособие] / [под ред.Л. А. Головей, Е. Ф. Рибалко]. – СПб.: Речь, 2005. – 688 с. 10. Психологическая диагностика: Проблемы и исследования / [под ред. К.М. Гуревича]. –М., 1981. – 232 с., с ил. 11. Рабочая книга социолога / [отв. ред. Г.В. Осипов]. – М.: Наука, 1986. – 477 с.