Основи коучингової практики

Спеціальність: Психологія
Код дисципліни: 6.053.01.E.86
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Теоретична та практична психологія
Лектор: Свідерська Ольга Іванівна - канд. політ. наук, доц. каф. ТПП
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати психологічні проблеми та пропонувати шляхи їх розв’язання Розуміти закономірності та особливості розвитку і функціонування психічних явищ в контексті професійних завдань Здійснювати пошук інформації з різних джерел, у т.ч. з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, для вирішення професійних завдань. Пропонувати власні способи вирішення психологічних задач і проблем у процесі професійної діяльності, приймати та аргументувати власні рішення щодо їх розв’язання Формулювати думку логічно, доступно, дискутувати, обстоювати власну позицію, модифікувати висловлювання відповідно до культуральних особливостей співрозмовника Складати та реалізовувати план консультативного процесу з урахуванням специфіки запиту та індивідуальних особливостей клієнта, забезпечувати ефективність власних дій
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Організаційна психологія Соціальна психологія Основи психологічної практики Психологія брендингу
Короткий зміст навчальної програми: Основи коучингової практики спрямований на вироблення навичок одного із типів консультування. Дисципліна розглядає ряд практичних прийомів, які використовуються як для професійного так і для особистісного зростання. За допомогою різноманітних практичних прикладів і вправ формуються спеціальні фахові компетенції психолога. Також засвоюється вміння на логічному рівні формулювати запитання у коучинговій комунікації, використовувати інструментарій та технологію коучингу, а також вправи для досягнення ефективного результату в різних напрямах коучингу.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль - 40 балів; Результати екзамену - 60 балів
Рекомендована література: Аткинсон М. Достижение целей : Пошаговая система / Мэрилин Аткинсон, при участии Рае Т. Чоис ; пер. с англ. – 2-е изд. – М. : Альпина Паблишер, 2013. – 281 с. – (Серия «Трансформационный коучинг : Наука и искусство») Аткинсон М. Наука и искусство коучинга : Внутренняя динамика / Мэрилин Аткинсон, Рае Т. Чоис ; пер. с англ. – К. : Companion Group, 2009. – 208 с. Використання коучингу в системі вищої освіти України / О. О. Нежинська, В. М. Тименко // Вісник післядипломної освіти : зб. наук. праць Ун-ту менедж. освіти НАПН України ; редкол. : О. Л. Ануфрієва та ін. ; голов. ред. В. В. Олійник. – К. : АТОПОЛ ГРУП, 2015. – Вип. 15 (28). – С. 236–245. Добротворский И. Л. Коучинг – личная тренировка : Помощь в решении самых запутанных проблем в управлении, бизнесе и карьере / И. Л. Добротворский ; 3-е изд., перераб. и доп. – М., 2006. – 34 с. Зеленин В. В. Между травмой и величием : трактат о селективной психодиагностике в коучинге / В. В. Зеленин. – К. : Гнозис, 2015. – 272 с. Кови С. Семь навыков высокоэффективных людей : Мощные инструменты развития личности / Стивен Р. Кови. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2006. – 375 с. Коучинг у діяльності практичного психолога системи освіти : спецкурс для слухачів очно-дистанційної форми навчання в системі післядипломної педагогічної освіти / О. О. Нежинська, В. М. Тименко ; НАПН України, ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти». – К., 2015. – 44 с. Коучинг як інструмент соціально-психологічної допомоги клієнту / О. О. Нежинська, В. М. Тименко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 11. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. – Вип. 23 : зб. наук. праць. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. – С. 182–187.