Етичні норми психологічного консультування

Спеціальність: Психологія
Код дисципліни: 6.053.01.E.85
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Теоретична та практична психологія
Лектор: Кандидат психологічних наук, доцент Романець Зоя Олексіївна
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - теоретико-методологічні засади і понятійно-термінологічний апарат дисципліни; - етичні принципи, умови й чинники ефективного консультування; - загальну структуру консультативного процесу; - процедурні й психотехнічні аспекти психологічного консультування; - сучасні новітні тенденції розвитку психологічного консультування й психотерапії.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: психотерапія, психологія консультування, психодіагностика.
Короткий зміст навчальної програми: 1. Формування у студентів знання сфери застосування психологічного консультування, основних методів і моделей консультування з огляду на етичний кодекс психолога. 2. Формування у студентів навиків проведення консультативного процесу в різних сферах. 3. Опанування студентами методиками і техніками проведення консультування в межах етичних норм.
Методи та критерії оцінювання: - поточний контроль (40 %): письмові звіти з практичних робіт, усне опитування; - підсумковий контроль (60 %, екзамен): максимальна оцінка – 100 балів.
Рекомендована література: 1. Горбунова В.В. Етичні та правові аспекти психологічних досліджень //Практична психологія соціальна робота. – № 3. – 2005. 2. Етичний кодекс психолога: основні положення від 20 грудня 1990 року