Основи організаційного коучингу

Спеціальність: Психологія
Код дисципліни: 6.053.02.E.96
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Теоретична та практична психологія
Лектор: Кадидат психологічних наук, доцент Марциняк-Дорош Оксана Михайлівна
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знати стан розвитку та сучасні тенденції психологічних служб різних соціальних інститутів; напрямки та види професійної діяльності практичного психолога; вимоги до особистості та професійної діяльності практичного психолога; • уміти здійснювати планування власної професійної діяльності; вирішувати практичні завдання у професійній діяльності; використовувати отримані з різних дисциплін знання для здійснення психопрофілактичної, психодіагностічної, психокорекційної складової професійної діяльності; працювати із літературними джерелами, виступати із доповідями, демонструючи знання, отримані на лекції та під час самостійної підготовки, брати участь у дискусіях.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - Теоретичні та практичні аспекти управління організаціями та персоналом; - Психологія управління.
Короткий зміст навчальної програми: Психологічна служба в системі освіти. Структура, мета та завдання психологічної служби в Україні. Основні види діяльності практичних психологів різних соціальних інститутів. Етичний кодекс психолога. Завдання, функції практичного психолога. Психологічна служба охорони здоров'я. Психологічна служба у силових структурах. Функціонування психологічної служби в органах внутрішніх справ. Психологічна служба в центрах соціально – психологічної допомоги. Психологічна служба в економічній сфері. Профорієнтаційні психологічні центри.
Методи та критерії оцінювання: - поточний контроль (40%): письмові звіти з практичних робіт, усне опитування; - підсумковий контроль (60%, залік): максимальна оцінка – 100 балів.
Рекомендована література: 1. Власова О.І. Педагогічна психологія: Навч.посібник – К.: Либідь, 2005. – 400с. 2. Дуткевич Т.В. Савицька С.В. Практична психологія: Вступ у спеціальність. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 256 с. 3. Шейнис М.Ю. Рабочая книга психолога организации. – Самара: Изд.дом.» Бахрах- М», 2001. – 224с. 4. Романова Н.Ф. Психологічні служби системи освіти в Україні: перспектива та особливості розвитку // Соціальна робота в Україні: теорія і практика, № 3, 2008. – С. 94-102. 5. Панок В.Г. Концепція національної соціально – психологічної служби // Педагогіка і психологія. – 1994. - №2. – С.3-10.