Психодіагностика персоналу організації

Спеціальність: Психологія
Код дисципліни: 6.053.02.E.97
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Теоретична та практична психологія
Лектор: Доктор психологічних наук, професор Хазратова Нігора Вікторівна
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • формувати навички і вміння використовувати основні методи діагностики і прогнозування професійної придатності; • оволодіти прийомами професіографії та навчитися складати професіограми та психограми із різних спеціальностей; • навчитися на основі вивченого теоретичного та практичного матеріалу робити висновки про відповідність індивідуально – психологічних особливостей особистості вимогам конкретної професії; • вміти аналізувати отримані теоретичні знання та застосовувати їх на практиці.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Загальна психологія, • Вікова психологія, • Психологія особистості, • Соціальна психологія.
Короткий зміст навчальної програми: Методи професійного відбору та профорієнтації. Форми та принципи профорієнтаційної роботи.Організаційні основи професійного відбору. Професійно важливі якості особистості в системі профвідбору. Психологічний аналіз діяльності та професійні вимоги до особистості. Психодіагностичні методи і прогноз діяльності в системі професійного відбору. Психологічна характеристика методів обстеження професійної придатності людини Прогнозування кар'єри.
Методи та критерії оцінювання: • усне опитування, експрес-тестування, якість виконання письмових практичних завдань; • підсумковий контроль: на основі поточних балів за 100-бальною шкалою.
Рекомендована література: 1. Корольчук М.С. Психофізіологія діяльності. – К.: Ніка-Центр, 2004. – 310 с. 2. Корольчук М.С., Крайнюк В.М., Косенко А.Ф., Кочергіна Т.І. Психологічне забезпечення психічного і фізичного здоров'я: Навчальний посібник / За заг. ред. M.X. Корольчука. – К.: ІН-КОС, 2002. – 272 с. 3. Макаренко Н.В. Теоретические основы профессионального психологического отбора воен-ных специалистов. – К.: МОУ, 1996. – 336 с. 4. Макаренко Н.В. Психофизиологический отбор военных операторов. – К.: МОУ,1997. – 560 с. 5. Психологическое сопровождение выбора профессии. Научно-методическое пособие / Под ред. Л.М. Митиной. – М.: Флинт, 1998.