Психологія здоров'я

Спеціальність: Психологія
Код дисципліни: 6.053.00.M.71
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Теоретична та практична психологія
Лектор: Кандидат психологічних наук, доцент Березовська Лариса Іванівна
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - знати предмет, мету, завдання, базові категорії психології здоровя особистості, норми розвитку особистості в різних концепціях, про організацію роботи психолога-практика в цьому напрямі; історію розвитку, основні методи і техніки психогігієни; - вміти аналізувати психотравмувальну ситуацію, проводити комплекс заходів, спрямованих на корекцію негативних психічних станів, сеанс аутотренінгу, сеанс психогігієнічної релаксації, роз’яснювальну роботу, спрямовану на підвищення психологічної культури й поширення психогігієни.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - Психологія особистості; - Психологія розвитку та успіху особистості.
Короткий зміст навчальної програми: Психогігієна як галузь наукових знань: предмет і завдання. Методи психогігієни і психопрофілактики. Саногенний потенціал особистості. Проблема психічного та психологічного здоров’я особистості. Психологічна стійкість особистості. Стресостійкість особистості. Способи саморегуляції в умовах стресової ситуації. Методи психологічної допомоги під час посттравматичного стресу. Психогігієна емоційної сфери. Вікова психогігієна. Психогігієна сім’ї та сімейних відносин. Психогігієна професійної діяльності психолога-практика.
Методи та критерії оцінювання: - поточний контроль (40%): усне опитування, письмові звіти з практичних робіт; - підсумковий контроль (60%, іспит).
Рекомендована література: 1. Варій М. Й. Психологія особистості: підручник / М. Й. Варій. – Львів: Вид-во Львіської політехніки, 2016. – 608 с. 2. Коцур Н.І. Психогігієна: навч. посіб. / Н.І. Коцур, Л.С. Гармаш. – Чернівці: Книги-ХХІ, 2005. – 380с. 3. Прокопенко А. В. Психогігієна : навч. посіб. / А. В. Прокопенко. – Острог : Вид-тво НУ «Острозька академія», 2014. – 230 с.