Психологічне консультування за різними напрямами, частина 2

Спеціальність: Психологія
Код дисципліни: 6.053.00.O.74
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Теоретична та практична психологія
Лектор: Кандидат психологічних наук, доцент Савка Ірина Марянівна
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Засвоїти методи і прийоми основних напрямів психологічного консультування; Здатність переносити теоретичні знання в площину практики, ефективно виконувати конкретні практичні завдання. Здатність ефективно застосовувати методи психологічного впливу ґрунтуючись на етичних принципах загальнолюдських моральних цінностей, взаємоповаги, компетентності, конфіденційності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Філософія Психологія особистості Соціальна психологія Основи психологічного консультування та психокорекції Патопсихологія Клінічна психологія
Короткий зміст навчальної програми: Особистісно-орієнтоване консультування. Гештальт-консультування. Трансактний аналіз (аналіз взаємодії). Екзистенційне консультування. Логотерапия. Когнітивне консультування. Раціонально-емотивне консультування. Психосинтез. Нейролінгвістичне програмування.
Методи та критерії оцінювання: • усне опитування, експрес-тестування, якість виконання письмових і практичних завдань; • підсумковий контроль: на основі поточних балів за 100-бальною шкалою.
Рекомендована література: 1. Абрамова Г. С. Практикум по психологическому консультированию : [учебник для вузов]. – Изд. 6-е, перераб. и доп. / Г. С. Абрамова – М. : Академический проспект, 2001. – 480 с. 2. Основы возрастно-психологического консультирования. / под ред. А.Г. Лидерса. – М., МГУ, 1991. 3. Нельсон-Джоунс Р. Теория и практика консультирования / Р. Нельсон-Джоунс. – СПб. : Питер, 2000. – 464 с. 4. Осадько О. Технології психологічного консультування / О. Осадько. – К. : Редакція загальнопедагогічних газет, 2005. – 128 с. 5. Федоренко Р. П. Психологічний практикум з консультування: зміст, прийоми, технології : [навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів ІІІ - ІV рівнів акредитації] / Раїса Петрівна Федоренко, Катерина Іванівна Шкарлатюк. – Луцьк : Східноєвроп. Нац. Ун-т ім. Лесі Українки, 2012. – 237 с. 6. Хомич Г. О. Основи психологічного консультування : [навч. посіб.] / Г. О. Хомич, Р. М. Ткач. – К. : МАУП, 2004. – 152 с.