Психологічне консультування з основами психоаналітичної терапії

Спеціальність: Психологія
Код дисципліни: 6.053.01.E.89
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Теоретична та практична психологія
Лектор: Кандидат психологічних наук, доцент Войцеховська Оксана Володимирівна
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Здатність ефективно використовувати знання теоретичних засад та методологічних інновацій класичних та сучасних психоаналітичних концепцій, шкіл і напрямів для розв’язання практичних завдань консультативного процесу.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Психологія особистості Основи психологічного консультування та психокорекції Патопсихологія Клінічна психологія Психоаналітична діагностика
Короткий зміст навчальної програми: Психоаналіз як теорія особистості. Базові положення теорії: принцип задоволення, інстинкти, несвідоме і свідоме, структура психічного апарату, тривога, психічна енергія, катексис і антикатексис, бісексуальність). Структура особистості. Основні стадії психоаналізу. Конфронтація, прояснення (кларифікація), інтерпретація, опрацьовування. Основні техніки у психоаналітичному консультуванні. Інші психоаналітичні теорії.
Методи та критерії оцінювання: поточний контроль (40 %): письмові звіти з практичних робіт, усне опитування; - підсумковий контроль (60 %, екзамен): максимальна оцінка – 100 балів.
Рекомендована література: 1. Білявська О.Д, Мединська Ю.Я. OPD:2 Операціоналізована психодинамічна діагностика на базі on-line платформи. Методичні матеріали.- К: Видавництво «PSYHOBOOK», 2020.-246с. 2. Зіґмунд Фройд. Вступ до психоаналізу. Переклад з німецької: Петро Таращук. Київ: Основи, 1998. 709 с. 3. Мак-Вильямс, Нэнси. Психоаналитическая диагностика: Понимание структуры личности в клиническом процессе Psychoanalytic diagnosis: Understanding personality structure in the clinical process. — М.: Класс, 1998. — 480 с. 4. Мак-Вильямс, Нэнси. Формулирование психоаналитического случая Psychoanalytic Case Formulation. — М.: Класс, 2015. — 328 с. 5. Нельсон-Джоунс Р. Теория и практика консультирования –– СПб.: Питер, 2000. – 464 с. 6. Н. Хамітов. Психоаналіз // Філософський енциклопедичний словник / В. І. Шинкарук (гол. редкол.) та ін. — Київ : Інститут філософії імені Григорія Сковороди НАН України : Абрис, 2002. — С. 533.