Психологія бізнесу

Спеціальність: Психологія
Код дисципліни: 6.053.02.E.99
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Теоретична та практична психологія
Лектор: Кандидат психологічних наук, асистент Чемеринська Дзвіна Іванівна
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • особистісні особливості персоналу організацій; • методи розвитку навичок самоменеджменту; • основні характеристики професійної діяльності персоналу організацій; • виконання роботи та шляхи її вимірювання; абсентеїзм, плинність кадрів та відданість організації; • шляхи здійснення кар'єри в організаціях; • види міжособистісної взаємодії в організації; • використовувати соціальна система та комунікативні зв'язки в організації; • використовувати методи отримання влади та здійснення впливу на колектив організації.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - Загальна психологія, - Психологія особистості, - Психологія праці, - Психологія конфліктів.
Короткий зміст навчальної програми: Особистісні особливості персоналу організацій; методи розвитку навичок самоменеджменту; основні характеристики професійної діяльності персоналу організацій; виконання роботи та шляхи її вимірювання; абсентеїзм, плинність кадрів та відданість організації; шляхи здійснення кар'єри в організаціях; види міжособистісної взаємодія в організації; соціальна систему та комунікативні зв'язки в організації; методи отримання влади та здійснення впливу на колектив організації.
Методи та критерії оцінювання: • усне опитування, експрес-тестування, якість виконання письмових практичних завдань; • підсумковий контроль: на основі поточних балів за 100-бальною шкалою.
Рекомендована література: 1. Карамушка Л.М. Психологія управління: навч. посіб. / Л.М. Карамушка. – К.: Міленіум. – 2003. – 344 с. 2. Орбан-Лембрик Л.Е. Психологія управління: Посібник. – К.: Академвидав, 2003. – 568 с. 3. Савельєва В. С. Психологія управління : [навчальний посібник] / В. С. Савельєва. – К. : ВД «Професіонал», 2005. – 320 с. 4. Семиченко В. А. Психологія особистості / В. А. Семиченко. – К. : Ешке О. М., 2001. – 427 с.