Психологія впливу

Спеціальність: Психологія
Код дисципліни: 6.053.02.E.100
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Теоретична та практична психологія
Лектор: Свідерська Ольга Іванівна - канд. політ. наук, доц. каф. ТПП
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Здійснювати пошук інформації з різних джерел, у т.ч. з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, для вирішення професійних завдань. Обґрунтовувати власну позицію, робити самостійні висновки за результатами власних досліджень і аналізу літературних джерел. Рефлексувати та критично оцінювати достовірність одержаних результатів психологічного дослідження, формулювати аргументовані висновки Формулювати думку логічно, доступно, дискутувати, обстоювати власну позицію, модифікувати висловлювання відповідно до культуральних особливостей співрозмовника Взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, толерантно ставитися до осіб, що мають інші культуральні чи гендерно-вікові відмінності. Демонструвати соціально відповідальну та свідому поведінку, слідувати гуманістичним та демократичним цінностям у професійній та громадській діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Соціальна психологія Політична психологія Психологія брендингу
Короткий зміст навчальної програми: Результатом впровадження курсу «Психологія впливу» в навчальну програму підготовки психологів є забезпечення набуття професійних вмінь і навичок із особливостей попередження негативного впливу на свідомість особи, що є вкрай необхідною компетенцією сучасного фахівця у сфері надання психологічних послуг. Головним аспектом спрямованості дисципліни є зосередження предмету її вивчення на тому виді впливу, що здійснюється за допомогою інформаційних медіа-технологій, фейків, діп-фейків, дезінформації, пропаганди, використання штучного інтелекту, особливостей формування інформаційних потоків з використанням психологічних технологій. Здобуті студентами вміння й навички є тим інструментарієм майбутнього фахівця, який дозволяє якісно здійснювати аналіз особистісних характеристик й форм проявів поведінкових навичок в залежності від контексту середовища в якому здійснюється аналіз. Здебільшого мова йде не тільки про інструментарій моніторингу, аналізу й трактування впливу, але й вироблення власних навичок асертивності інформації, механізмів її аналізу, тощо. Набуті компетенції майбутнього фахівця сприяють розвитку критичного мислення й фахового підходу до імплементації знань й вмілого його застосування у ціифровому середовищі.
Методи та критерії оцінювання: Максимальний бал за дисципліну – 100 балів, що включає в себе 80 балів поточної успішності (успішність+виконання індивідуальних завдань+тестування до кожної із запропонованих тем) та 20 балів – виконання контрольної роботи.
Рекомендована література: 1. Берґер Й. Невидимий вплив. Приховані впливи які формують поведінку. Київ: «Наш формат», 2018. 240 с. 2. Деструктивні впливи та негативні наративи: інструменти виявлення та протидії: метод.мат. / Д.В.Дубов, А.В.Баровська, Ю.К.Каздобіна. – К.:УФБС, 2020. – 60 с. 3. Лифтон Р. Дж. Технология «промывки мозгов»: психология тоталитаризма. Харьков: Виват. 2015. 416 с. 4. Орел Н. Психологические механизмы влияния тоталитарных групп на личность: профилактика и преодоление зависимости. Журнал практического психолога. М., 1999. № 4.http://psyfactor.org/sekta6.htm#Top 5. Почепцов Г. Коммуникативние технологии двадцатого века «Рефл-бук» «Ваклер», 1999. 6. Психология воздействия : практикум / сост. О. Н. Саковская. Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. Ярославль : ЯрГУ, 2017. 40 с. 7. Пуларія Т. Архетип, Міф, Символ: До співвідношення понять. АРКАДІЯ Мистецтвознавчий та культурологічний журнал №1(42). 2015, С. 19-25. 8. Свідерська О., Угрин Л. Дезінформація та пропаганда як чинники політичної онлайн-мобілізації. Bildung, Sozialarbeit, offentliche Verwaltung und regionale Entwicklung, 2020. 1. S. 255–273. 9. Сергеев А. А., Кучмистов К. А, Коваленко Е. С. Воздействие как психологическое явление: историографический анализ. Психология и психофизиология. Вестн. Волгогр. гос. ун-та. Сер. 11. Естеств. науки. 2013. № 1 (5). С. 84-88. 10. Современные психофизиологические методы выявления скрываемой информации: учебное пособие / И. С. Дикий: Издательство Южного федерального университета; Ростов-на-Дону; 2016. 120 с. 11. Соціальні мережі як інструмент взаємовпливу влади та громадянського суспільства : [монографія] / [О. С. Онищенко, В. М. Горовий, В. І . Попик та ін.]; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. К ., 201 4 . 260 с. 12. Фейки, пропаганда, дезінформація та виборчий процес: як нам захистити демократичні практики? / за заг. ред. Дубова Д. В. – К.: ТОВ «Видавництво Сталь», 2019. – 254 с. 13. Чалдіні Р. Психологія впливу. Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2017. 352 с. 14. Шейнов В. П. Скрытое управление человеком (Психология манипулирования) Издательства: АСТ, Харвест 2006 г. 816 с. 15. Экман П. Психология эмоций. Я знаю, что ты чувствуешь. 2-е изд. /Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2010. 334 с.