Спеціальна психологія

Спеціальність: Психологія
Код дисципліни: 6.053.01.E.90
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Теоретична та практична психологія
Лектор: асистент Ткач Христина Ярославівна
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • Знати теоретичні засади спеціальної психології, загальні закономірності порушенного психічного розвитку, психічний розвиток при різноманітних типах дизонтогенезу (психофізіологічнітапсихічніособливості); методи і засоби психологічної діагностики порушень розвитку (зору, слуху, інтелекту, мовлення, опорно-рухового апарату), засобів психологічної корекції недоліків розвитку, психологічне вивчення ефективності корекційного навчання і соціальної адаптації, осіб з порушеннями і розвитку, психологічна корекція проявів дезадаптації. • Вміти проводити психодіагностичну, психокорекційну, психотерапевтичну і психореабілітаційну роботу з дітьми (дорослими), які мають труднощі в розвитку; застосовувати рольові і ділові ігри, психотехнічні вправи, роботу в інтерактивних групах, забезпечувати супроводом при здобутті освіти, працевлаштуванні, дозвіллі. • мати уявлення пр окомпенсаторні механізми організму людини, спеціальні методи (операція, протезування, психотерапія, фізіотерапія, іпотерапія, працетерапіяіт.д.) і коменсаторні методики (шрифт Брайля, мова жестів, дактильна азбука, піктограми), організацію психологічного супроводу осіб з особливостями в розвитку, психологічного консультування і психологічної підтримки, моделювати ситуацію експериментальної діяльностіі із надання психологічної допомоги особам із сенсорним порушеннями (зору, слуху), порушеннями опорно-рухового апарату, розумового розвитку, мовлення, поведінки, комбінованими порушеннями в розвитку; психолого-педагогічні проблеми диференційованого і інтегрованого начання, інклюзивного навчання.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - Дефектологія; - Основи патопсихології; - Основи клінічної психології; - Практикум з психологічного консультування; - Практикум з психотерапії; - Практична психологія (основи психологічної практики); - Психопрофілактика і корекція девіантної поведінки.
Короткий зміст навчальної програми: Вступ в спеціальну психологію. Актуальні проблеми сучасної спеціальної психології. Історія становлення спеціальної психології. Поняття норми в розвитку людини. Динаміка психічного розвитку в умовах неповноцінної функції. Основні етапи вивчення людей з обмеженими можливостями. Порушення діяльності психічної сфери. Наслідки порушення діяльності психічної сфери у дітей із порушенням психофізіологічного розвитку і поведінки. Розвиток осіб при відхиленні емоційно-вольової сфери і поведінки. Психолого-педагогічна характеристика осіб із сенсорними порушеннями (зору, слуху). Психолого-педагогічна характеристика осіб з мовленнєвими порушеннями. Психолого-педагогічна характеристика осіб з порушеннями опорно-рухового апарату. Психолого-педагогічна характеристика осіб з комбінованими порушеннями. Психологічна служба закладів різного типу. Алгоритм роботи ПМПК, МСЕК. Психолого-педагогічні проблеми диференційного, інтегрованого і інклюзивного навчання. Особливості діяльності психологічної служби закладів різного типу. Особистість фахівців закладів компенсуючого типу. Прикладні проблеми спеціальної психології.
Методи та критерії оцінювання: • усне опитування, експрес-тестування, якість виконання письмових практичних завдань; • підсумковий контроль: диференційований залік на основі поточних балів за 100-бальною шкалою.
Рекомендована література: 1. Михаленкова И.А. Практикум по психологии детей с нарушением слуха – СПб.: Речь, 2006 . – 96 с. 2. Неретина Т.Г. Спеціальна педагогіка і корекційна психологія: навч.-метод. комплекс / Т. Г. Неретина. – М.: Флінта: МПСИ, 2008. – 376 с. 3. Понятійно-термінологічний словник / Під ред. Бондаря В. І. – Луганськ, 2004. – 400 с. 4. Синьова Є.П. Тифлопсихологія. – К.: ВО УФЦ- БФ „Візаві”, 2002. – 294 с. 5. Сорокин В. М., Кокоренко В.Л. Практикум по специальной психологии / Под науч. ред. Л. М. Шипициной. – СПб.: Речь, 2003. – 122 с. 6. Сорокин В. М. Специальная психология / Под научн. ред. Л.М. Шипицьшой. – СПб.: „Речь”, 2003. – 216 с. 7. Стадненко Н. М., Матвєєва М. П. , Обухівська А. Г. Нариси з олігофренопсихології / За загальною редакцією Н.М. Стадненко. Камянець-Подільський державний унверситет: інформаційно-видавничий відділ, 2002. – 200 с. 8. Специальная психология: учебник для студ. вьісш. учебн. заведений / В. И. Лубовский, В. Г. Петрова, Т. В. Розанова и др. под ред. В. И. Лубовского. – 6–е изд., испр. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 560 с.