Психологія професійної діяльності

Спеціальність: Психологія
Код дисципліни: 6.053.02.E.101
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Теоретична та практична психологія
Лектор: Доктор психологічних наук, професор Лещинська Олена Альбертівна
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - знати психологічну структуру професійної діяльності та психологічні механізми її формування; шляхи становлення гармонії між суб’єктом праці і професійною діяльністю; особливості динаміки професійно значимих властивостей особистості; психофізіологічну структуру умінь та навиків, що забезпечують вирішення професійних завдань в оптимальних й екстремальних умовах, а також чинників, які визначають стійкість і динаміку цієї структури; структуру цінностей та мотивів трудової діяльності, закономірності формування і перебудови цієї структури; структуру функціональних станів працівника і закономірності динаміки працездатності людини і засоби її контролю; взаємозв’язок індивідуальних властивостей, виробничих відносин та психічних станів як фактора успішності та безпеки праці; шляхи і засоби активації психічних функцій у процесі праці; - вміти психологічними засобами підвищувати продуктивність праці, впливати на зміни у структурі мотивів діяльності працівника; проводити спостереження за функціональним станом суб’єкта праці, враховувати психофізіологічні закономірності процесу праці і сприяти її активації; діагностувати рівень та особливості динаміки працездатності працівника.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - Загальна психологія; - Психологія особистості.
Короткий зміст навчальної програми: Методологічні та теоретичні проблеми психології праці. Історія та передісторія становлення галузі. Поняття ергатичної системи «людина — праця — професійне середовище». Психологічні питання професійної підготовки кадрів. Розвиток суб’єкта праці. Проблема формування індивідуального стилю трудової діяльності. Розвиток професійної самосвідомості. Психофізіологічні основи трудової діяльності. Психологічні аспекти підвищення професійної працездатності працівника. Професійне й особистісне самовизначення. Психологія професій. Професіографія та її цілі. Організація виробничої діяльності. Соціально-психологічні проблеми вивчення виробничого колективу. Психологічні аспекти соціально-трудової реабілітації хворих та інвалідів. Психологія безпеки праці.
Методи та критерії оцінювання: - поточний контроль (40%): письмові звіти з практичних робіт, усне опитування; - підсумковий контроль (60%, екзамен): максимальна оцінка – 100 балів.
Рекомендована література: 1. Баклицький І.О. Психологія праці: підручник / І.О. Баклицький. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2008. – 655 с. 2. Зеер Э.Ф. Психология профессионального развития / Э. Ф. Зеер. – М.: Академия, 2009. – 240 с. 3. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения: Учебное пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / Е.А. Климов. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 304 с. 4. Мазяр О.В. , Кириченко В.В. Психологія праці : модульний курс : навчальний посібник. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. – 190 с. 5. Підготовка до професійного навчання і праці (психолого-педагогічні основи): навчально-методичний посібник / [За ред. Г.О. Балла, П.С. Перепелиці, В.В. Рибалки]. – К.: Наукова думка, 2000. – 188 с.