Захист бакалаврської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Психологія
Код дисципліни: 6.053.00.O.81
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Теоретична та практична психологія
Лектор: Кандидат психологічних наук, доцент Войцеховська Оксана Володимирівна
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Знання та розуміння предметної області та специфіки професійної діяльності. Здатність до аналізу та синтезу інформації, подій і фактів на основі використання розумових операцій та форм мислення. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). Здатність оперувати категоріально-понятійним апаратом психології. Обґрунтовувати власну позицію, робити самостійні висновки за результатами власних досліджень і аналізу літературних джерел. Презентувати результати власних досліджень усно / письмово для фахівців і нефахівців. Пропонувати власні способи вирішення психологічних задач і проблем у процесі професійної діяльності, приймати та аргументувати власні рішення щодо їх розв’язання.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Загальна психологія Іноземна мова за професійним спрямуванням Основи інформатики та обчислювальної техніки Математичні методи в психології Психодіагностика Експериментальна психологія Соціальна психологія Основи психологічного консультування та психокорекції Патопсихологія Клінічна психологія Психологічне консультування за різними напрямами
Короткий зміст навчальної програми: Підготовка бакалаврської роботи до захисту та його організація. Загальні критерії оцінювання бакалаврської роботи. Написання доповіді та презентації до дипломної роботи. Психічні процеси, психічні властивості, психічні стани, психічні утворення. Психологія особистості від народження і до смерті. Психологія життєдіяльності особистості. Соціальна психологія груп і колективів, психологія спілкування. Теорія і практика практичної психологічної діяльності. Теорія і практика психодіагностики. Теорія і практика психотерапії.
Методи та критерії оцінювання: • підсумковий контроль: за 100-бальною шкалою
Рекомендована література: 1. Васьківська С.В. Основи психологічного консультування: Навч. посібник / С.В. Васьківська. – К.: Четверта хвиля, 2004. – 256с. 2. Моргун В.Ф., Тітов І.Г. Основи психологічної діагностики. Навч.пос. для студ. вищ. навч. Закл. / В.Ф. Моргун, І.Т. Тітов. – К.: Видавничий Дім "Слово", 2009. – 464с. 3. Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія: Посібник / Л.Е. Орбан-Лембрик. – К.: Академвидав, 2003. – 448 с. 4. Кловак Г. Методика підготовки і захист дипломних робіт: навч.-метод. посіб. / Г. Кловак. – К. : Науковий Світ, 2002. – 84 с. 5. Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII . – Режим доступу: http: // www. zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 6. Проосвіту: ЗаконУкраїнивід05.09.2017 №2145-URL: http:VIII. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 7. Цехмістрова Г. С. Основи наукових досліджень. Навчальнийпосібник / Цехмістрова Г. С – : Видавничий Дім «Слово», 2004. –240 с 8. Яценко Т.С. Психологічні основи групової психокорекції: Навч. посібник. – К.: Либідь, 1996. – 264с.