Психологічні тренінги саморозвитку

Спеціальність: Психологія
Код дисципліни: 6.053.01.E.92
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Теоретична та практична психологія
Лектор: кандидат психологічних наук, доцент Андрушко Ярина Степанівна
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Здатність управління тренінговими процесами; застосування тренінгових методів ефективного саморозвитку, мобілізації внутрішніх резервів психіки, особистої самоорганізації, критичного мислення, рефлексії, соціальної та особистісної відповідальності, володіння конструктивними копінг-стратегіями. Навички розробки та самостійного проведення тренінгових програм саморозвитку. Здатність ефективно взаємодіяти з членами робочої групи в процесі виконання спільних завдань
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Загальна психологія Філософія Психологія особистості Соціальна психологія Психологічне консультування за різними напрямами
Короткий зміст навчальної програми: Поняття «особистість» та «Я-концепція». Психологічна структура особистісного зростання. Значущість тренінгу особистісного зростання. Поглиблення навичок самоаналізу і самовираження, глибокий і всебічний аналіз особистості кожного учасника тренінгу. Теоретичний і практичний досвід проведення тренінгу особистісного зростання, спрямованого на самооцінку, самопізнання, самоприйняття, самовдосконалення, саморозвиток особистості. Сучасні інтерактивними методами корекції і розвитку особистості.
Методи та критерії оцінювання: • усне опитування, експрес-тестування, якість виконання письмових і практичних завдань; • підсумковий контроль: на основі поточних балів за 100-бальною шкалою.
Рекомендована література: 1. Матійків І. М. Основи тренерської майстерності : [навч.-метод.посіб.] / І. М. Матійків, А. І. Якимів, Т. Г. Черняк / За заг. ред.А. І. Якиміва. – Львів : Компанія «Манускрипт», 2012. – 392 с. 2. Торн К. Тренинг. Настольная книга тренера. / К. Торн, Д. Маккей. –СПб. : Питер, 2002. – 205 с. 3. Фопель К. Психологические принципы обучения взрослых. Проведение ворк-шопов: семинаров, мастер-класов / К. Фопель. – [Пер. Снем.]. – М. : Генезис, 2010. – 360 с. 4. Федорчук В. М. Тренінг особистісного зростання. [текст] : навч. посіб. / В. М. Федорчук– К. : «Центр учбової літератури», 2014. – 250 с.