Управління комунікаціями в організації

Спеціальність: Психологія
Код дисципліни: 6.053.02.E.103
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Теоретична та практична психологія
Лектор: Доктор психологічних наук, професор Хазратова Нігора Вікторівна
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Здатність формувати систему ґрунтовних знань і навичок для забезпечення ефективної комунікаційної взаємодії на організаційному та міжособистісному рівнях, конструктивного ведення переговорного процесу, побудова внутрішньоорганізаційної системи комунікації. Ефективне управління комунікаційними процесами в організації: пошук та визначення перешкод на шляху до ефективної комунікації; розробка і реалізація способів усунення перешкод та підвищення якості комунікаційної взаємодії. Володіти способами організації роботи з управління внутрішніми і зовнішніми комунікаціями організації.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Соціальна психологія Організаційна психологія Основи організаційного коучингу Психологія впливу
Короткий зміст навчальної програми: Особливості комунікацій в організації. Управління комунікаціями в організації. Комунікаційний процес,елементи та етапи процесу. Міжособові та організаційні комунікації. Процес комунікації: модель; основні етапи ( ідея, кодування повідомлення, передаванняповідомлення, розуміння); основні елементи ( відправник повідомлення, каналзв’язку ,одержувач). Зворотний зв'язок та «шум» у процесі комунікації. Методи комунікації ( усний, письмовий, невербальний), їх переваги та недоліки. Між рівневі комунікації: згори донизу, знизу нагору, горизонтальні, діагональні. Формальні та неформальні комунікації. Комунікаційні мережі. Перешкоди на шляху ефективної комунікації: фільтрація, вибіркове сприйняття, семантичні перешкоди, поганий зворотний зв'язок ,соціокультурні відмінності відправника та одержувача повідомлення, інформаційні перевантаження. Шляхи подолання перешкод. Стратегії підвищення ефективності комунікацій.
Методи та критерії оцінювання: • усне опитування, експрес-тестування, якість виконання письмових практичних завдань; • підсумковий контроль: на основі поточних балів за 100-бальною шкалою.
Рекомендована література: 1. Робінс С., Де Ченцо Д. Основи менеджменту / Пер. з англ. А. Олійник та ін. – К.: Основи, 2002. – 671 с. 2. Шепель В. М. Коммуникационный менеджмент / В. М. Шепель. – М. : Гардарики, 2004. – 352 с. 3. Шпак Н. О. Основи комунікаційного менеджменту промислових підприємств : монографія / Н. О. Шпак. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 328 с.