Виконання бакалаврської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Психологія
Код дисципліни: 6.053.00.O.79
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Теоретична та практична психологія
Лектор: члени екзаманаційної комісії
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • здатність продемонструвати знання і розуміння психології особистості від дня народження і до смерті, а також соціальної психології різних людських спільнот; • здатність продемонструвати знання і розуміння психодіагностики, психопрофілактики, психоконсультування, психокорекції, психореабілітації, психотерапії, психогігієни, психічного розвитку, психопрогнозування та психологічного впливу; • здатність застосовувати вміння і навички щодо надання психологічної допомоги із проблем психічного розвитку окремої особистості на різних етапах її життя, підвищення її саногенного потенціалу й психічного здоров’я, забезпечення життєвого успіху; • уміння застосовувати методи психодіагностики, психопрофілактики, психоконсультування, психокорекції, психореабілітації, психотерапії, психогігієни, психічного розвитку, психопрогнозування та психологічного впливу з метою розв’язання проблем життєдіяльності особистості та людської спільноти.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Загальна психологія. Психологія особистості. Психологія особистості. Соціальна психологія. Вікова психологія. Практична психологія (основи психологічної практики). Основи психотерапії. Психодіагностика. Основи психологічного консультування. Психічна травма. Практикум з психотерапії. Практикум з психології особистості. Практикум з психологічного консультування.
Короткий зміст навчальної програми: Психічні процеси, психічні властивості, психічні стани, психічні утворення. Психологія особистості від народження ідо смерті. Психологія життєдіяльності особистості. Соціальна психологія груп і колективів, психологія спілкування.Теорія і практика практичної психологічної діяльності. Теорія і практика психодіагностики. Теорія і практика психотерапії.
Методи та критерії оцінювання: • письмова робота • підсумковий контроль: за 100-бальною шкалою: за письмову роботу – 50 балів; за доповідь – 50 балів.
Рекомендована література: 1. Варій М.Й. Психологія особистості : підручник / М.Й. Варій. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 608 с. 2. Моргун В.Ф., Тітов І.Г. Основи психологічної діагностики. Навч.пос. для студ. вищ. навч. Закл. / В.Ф. Моргун, І.Т. Тітов. – К.: Видавничий Дім "Слово", 2009. – 464с. 3. Васьківська С.В. Основи психологічного консультування: Навч. посібник / С.В. Васьківська. – К.: Четверта хвиля, 2004. – 256с. 4. Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія: Посібник / Л.Е. Орбан-Лембрик. – К.: Академвидав, 2003. – 448 с. 5. Яценко Т.С. Психологічні основи групової психокорекції: Навч. посібник. – К.: Либідь, 1996. – 264с. 6. Осипова А.А. Общая психокоррекция: Уч.псобие для студ. вузов. – М.: ТЦ Сфер, 2002. – 512 с.