Основи охорони праці та безпека життєдіяльності

Спеціальність: Психологія
Код дисципліни: 6.053.00.O.77
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Цивільна безпека
Лектор: Романів Анна Степанівна, к.т.н., доцент
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: знати: • основні принципи формування безпечної життєдіяльності людини; • вплив психофізіологічних особливостей людини на формування її безпеки; • класифікацію і нормування шкідливих та небезпечних чинників, що негативно впливають на здоров’я людини; • законодавчі акти та нормативні документи з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності людини; • основи пожежної безпеки, системи пожежного захисту, методи та способи пожежогасіння. вміти: • оцінювати небезпечні ситуації та приймати рішення щодо термінових заходів у разі виникнення екстремальних ситуацій; • надати долікарську допомогу в екстремальних ситуаціях собі та іншим потерпілим; • оцінювати умови праці, контролювати дотримання вимог з виробничої санітарії; • організувати та провести навчання на робочому місці з питань безпеки.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Математика
Короткий зміст навчальної програми: Правові та організаційні питання охорони праці, санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони, освітлення виробничих площ. Промисловий шум. Вібрація. Електрична безпека. Поняття і визначення, що використовуються в безпеки життєдіяльності. Поняття небезпеки та ризику. Концепція прийнятного ризику. Класифікація небезпечних природних процесів і явищ Класифікація і негативні фактори, характерні для техногенного середовища. Транспорт нещасного випадку (аварії). Пожежна безпека. Захисні заходи. Радіаційна безпека. Заходи захисту від радіації. Біологічні ефекти іонізуючого випромінювання. Симптоми радіаційного ураження. Хімічної безпеки. Заходи захисту від небезпечних хімічних речовин Психологічні та соціальні основи забезпечення безпеки людини. Перша допомога в разі аварій.
Методи та критерії оцінювання: Підсумковий контроль (100%) включає: - теоретичний матеріал (50%) - письмові звіти з розрахунково-графічної роботи та індивідуальних завдань (50%).
Рекомендована література: 1. Безпека життєдіяльності: Навч. посібник / Мохняк С.М., Дацько О.С., Козій О.Я., Романів А.С., Петрук М.П., Скіра В.В., Васійчук В.О. – Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2009. – 248 с. 2. Надання першої медичної та долікарської допомоги. Методичні вказівки до лабораторної роботи з курсу “Безпека життєдіяльності” / Укл. Дацько О.С., Петрук М.П., Романів А.С., Скіра В.В., Пуцило В.І. – Львів: Видавництво НУ “Львівська політехніка” , 2003.- 20 с. 3. Жидецький В.Ц., Жидецька М.Є. Перша допомога при нещасних випадках: запитання, завдання, тести і відповіді: Навч. посібник. – К.: Основа, 2003. – 128 с 4. Ступницька Н.В., Федевич О.Є. «Вивчення порядку розслідування та обліку нещасних випадків на виробництві». Методичні вказівки для виконання практичної роботи з дисципліни “Охорона праці” для студентів денної форми навчання всіх спеціальностей / - Львів :НУ „ЛП” 2005.-20с. 5. Катренко Л.А., Кіт Ю.В., Пістун І.П. Охорона праці.: Навчальний посібник.- Суми :ВТД „Університетська книга” , 2003.- 496 с.