Педагогіка відкритих освітніх систем

Спеціальність: Освітні, педагогічні науки
Код дисципліни: 7.011.01.O.003
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Педагогіка та інноваційна освіта
Лектор: Носкова Маргарита Вячеславівна, к.пед.н., доцент
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знати умови існування відкритих освітніх систем; переваги та недоліки відкритої освіти; • розуміти сутність відкритої освіти та принципи її існування та функціонування; • вміти аналізувати технології та ресурси відкритої освіти, їх створення та використання; створювати, наповнювати власне освітнє середовище та взаємодіяти з іншими учасниками відкритої освітньої системи; • використовувати отримані теоретичні та практичні знання у професійній діяльності викладача; • мати уявлення про основні напрямки розвитку відкритої освіти.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • педагогіка
Короткий зміст навчальної програми: Відкрита освіта: сутність, принципи, тенденції розвитку. Філософські основи відкритої освіти. Переваги відкритої освіти та бар’єри для її розвитку. Концепції відкритої освіти у країнах світу. Відкрита освіта в контексті неперервної освіти впродовж життя. Відкриті освітні технології. Проблема доступу у відкритих освітніх системах. Особисте освітнє середовище та середовище відкритого навчання. Відкриті освітні ресурси. Класифікація відкритого освітнього контенту. Основні виклики до створення та використання відкритого контенту. Типи користувачів відкритого освітнього контенту. Контроль якості навчання та навчальних ресурсів у відкритих освітніх системах. Передумови змін освітньої парадигми під впливом відкритої освіти. Відкрите викладання як умова до стабільної та ефективної освіти. Розбудова знань та обміну ними за допомогою нових технологій для інноваційного розвитку відкритої освіти.
Методи та критерії оцінювання: • виконання практичних робіт, усне опитування (40%) • підсумковий контроль (60 %, контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (60%)
Рекомендована література: 1. Биков В. Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти: монографія / В. Ю. Биков. – К.: Атіка, 2008. – 684 с 2. Відкрита освіта: колективний розвиток освіти через відкриті технології, відкритий контент і відкрите знання / За ред. Торі Іійосі та М.С. Віджая Кумара; пер. з англ . А. Іщенко, А. Носика. – К.: Наука, 2009. – 256 c. 3. Педагогічні аспекти відкритого дистанційного навчання: Монографія. За ред. О.О. Андрєєва, В.М. кухаренка. – ХНАДУ, Харків: «Міськдрук», 2013. – 212 с. 4. Роберт И. В. Теория и методика информатизации образования (психолого-педагогический и технологический аспекты) / И. В. Роберт. – М. : ИИОРАО, 2008. – 274 с. 5. Формування інформаційного освітнього простору в процесі модернізації середньої загальної освіти: світові тенденціїю – К.: «Педагогічна думка», 2007. – 292 с.