Основи діяльності викладача дистанційного навчання

Спеціальність: Освітні, педагогічні науки
Код дисципліни: 7.011.01.O.008
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Педагогіка та інноваційна освіта
Лектор: Носкова Маргарита Вячеславівна, к.пед.н, доцент
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знати особливості діяльності викладача, який викладає навчальну дисципліну з використанням дистанційних форм та методів навчання; • знати функції та особливі ролі викладача, який викладає навчальну дисципліну з використанням дистанційних форм та методів навчання; • вміти організовувати та забезпечувати різноманітні види взаємодії викладача з студентами (учнями) та студентів (учнів) між собою з використанням інформаційних технологій та дистанційних платформ; • аналізувати результати навчання з використанням дистанційних форм та методів, його ефективність та якість.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Загальна педагогіка, • Педагогіка відкритих освітніх систем, • Педагогічні основи проектування та супроводу дистанційного курсу,
Короткий зміст навчальної програми: Особливості дистанційного навчального процесу. Особливості ролі студента (учня) у дистанційному навчанні Викладач у системі дистанційного навчання: задачі, функції та ролі. Етика викладача дистанційного навчання. Професійні компетентності викладача дистанційного навчаня. Проектування роботи викладача дистанційного навчання з студентами (учнями). Форми та роль комунікації з студентами (учнями) у дистанційному навчанні. Методи роботи викладача дистанційного навчання. Персональне навчальне середовище викладача дистанційного навчання.
Методи та критерії оцінювання: • виконання практичних робіт, усне опитування (40%) • підсумковий контроль (60 %, контрольний захід, залік): письмово-усна форма (60%)
Рекомендована література: 1. Кухаренко В.М. Дистанційний навчальний процес: навчальний посібник / В.М. Кухаренко, Н.Г. Сиротенко, Г.С. Молодих, Н.Є. Твердохлєбова за заг. ред. В.Ю. Бикова, В.М. кухаренка. – К.: Міленіум, 2005. – 292 с. 2. Кухаренко В.М. Куратор змісту: навчально-методичний посібник / В.М. Кухаренко, Ю.М. Главчева, О.В. Рибалко за заг. ред. В.М. Кухаренка. – Харків: «Міськдрук», НТУ «ХПІ», 2016. – 176 с. 3. Сисоєва С.О., Осадчий В.В., Осадча К.В. Професійна підготовка викладача-тьютора: теорія і практика: навч.-метод. посібник / С.О. Сисоєва, В.В. Осадчий, К.В. Осадча. – Київ; Мелітополь: ТОВ «Видавничий будинок ММД», 2011. – 280с. 4. Гуревич Р. С. Інформаційно-комунікаційні технології в навчальному процесі та наукових дослідженнях : навч. посіб. для студ. пед. ВНЗ / Р. С. Гуревич, М. Ю. Кадемія. – Вінниця : «Планер», 2005. – 366 с.