Педагогічні основи проектування та супроводу дистанційного курсу

Спеціальність: Освітні, педагогічні науки
Код дисципліни: 7.011.01.O.009
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Педагогіка та інноваційна освіта
Лектор: Носкова Маргарита Вячеславівна, к.пед.н, доцент
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знати основні етапи педагогічного проектування та створення дистанційного курсу; • вміти проектувати зміст дистанційного курсу та обирати оптимальні інструменти для його створення та представлення; • вміти забезпечувати моніторинг якості навчання у дистанційному курсі та аналіз одержаних результатів
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Педагогіка відкритих освітніх систем, • Основи діяльності викладача дистанційного навчання,
Короткий зміст навчальної програми: Педагогічний дизайн дистанційного курсу. Структура та вимоги до дистанційного курсу. Цілепокладання дистанційного курсу та його складників. Змістове наповнення дистанційного курсу. Структурування заняття та розділів (модулів) курсу. Дизайн тексту. Вибір інструментів представлення змісту. Організація взаємодії учасників дистанційного курсу. Контроль навчального процесу у дистанційному курсі. Способи оцінювання у дистанційному курсі.
Методи та критерії оцінювання: • виконання практичних робіт, усне опитування (40%) • підсумковий контроль (60 %, контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (60%)
Рекомендована література: 1. Технологія створення дистанційного курсу: Навчальний посібник / За заг. ред. В.Ю. Бикова та В.М. Кухаренка – К.: Міленіум, 2008. – 324 с. 2. Google-сервіси для вчителя. Перші кроки новачка : навчальний посібник / Л. М. Калініна, М. В. Носкова. ? Львів : ЗУКЦ, 2013. ? 182 с. 3. Кадемія М. Ю., Шахіна І. Ю. Інформаційно-комунікаційні технології в навчальному процесі : Навчальний посібник / Кадемія М. Ю., Шахіна І. Ю. / – Вінниця, ТОВ «Планер». - 2011. – 220 с 4. Дистанційне навчання: Умови застосування. Дистанційний курс : Навчальний посібник. – 2-ге вид. доп. / за заг. ред. В.М. Кухаренка. – Харків: Торсінг, 2001. – 320 с. 5. Теорія і практика змішаного навчання: монографія За ред. В.М. Кухаренка. – Харків: «Міськдрук», НТУ «ХПІ», 2016. – 284 с.