Методика навчання інформатики: контроль якості та тестування

Спеціальність: Освітні, педагогічні науки
Код дисципліни: 7.011.01.E.030
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Педагогіка та інноваційна освіта
Лектор: Чубінська Наталія Богданівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знання та уміння використовувати у навчально-виховному процесі сучасні інноваційні педагогічні методики та форми навчання, зокрема дистанційні форми та методи; • знання методів контролю знань учнів в умовах теоретичного і виробничого навчання за очною та дистанційною формою навчання та методики складання завдань для перевірки різного рівня засвоєння змісту навчального матеріалу; • здатність ефективно проводити тестування, користуватися системами автоматизованого тестування, вимірювати й аналізувати результати тестувань.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Методика навчання інформатики. Дидактичне проектування. • Методика навчання інформатики. Інноваційні технології.
Короткий зміст навчальної програми: Введення в проблему тестового контролю. Роль тестів у сучасному навчальному процесі. Педагогічні тести. Терміни і визначення. Педагогічний контроль, предмет і об’єкт контролю. Принципи педагогічного контролю. Зміст тесту. Принципи добору змісту. Етапи конструювання тесту. Специфікація тесту. Тестові завдання: правила конструювання, формати, вимоги. Опрацювання та представлення результатів тестування. Статистичне обґрунтування якості тесту. Розрахунок результатів. Методи шкалювання та представлення результатів тесту. Методика і технологія тестування.
Методи та критерії оцінювання: • спостереження за навчально-пізнавальною діяльністю; • виконання практичних робіт (презентації, тестові завдання); • виконання контрольних робіт; • письмово-усний екзамен.
Рекомендована література: 1. Булах І. Є. Кількісний аналіз результатів тестування. – К.: ЦМК МОЗ України, 1994, – 54 с. 2. Булах І. Є. Комп’ютерна діагностика навчальної успішності. – К.: ЦМК МОЗ України, УДМУ, 1995. – 221 с. 3. Булах І. Є. Створюємо якісний тест: навч. посіб. / І. Є. Булах, М. Р. Мруга. .– К. : Майстер-клас, 2006 – 160 с. 4. Булах І. Є. Теорія комп’ютерного тестування. — К.: ЦМК МОЗ України, 1994. — 59 с. 5. Конструювання тестів. Курс лекцій: навч. посіб. / Л.О. Кухар, В.П. Сергієнко. – Луцьк, 2010. – 182 с. 6. Моніторинг якості освіти: становлення та розвиток в Україні : Рекомендації з освітньої політики / [під заг. ред. О. І. Локшиної]. – К. : “К.І.С”, 2004. – 160 с. 7. Педагогічне оцінювання і тестування. Правила, стандарти, відповідність. Наукове видання / [Болюбаш Я. Я., Булах І. Є., Мруга М. Р., Філончук І. В.] – К.: Майстер-клас, 2007. – 272 с.