Методика навчання хімії: контроль якості та тестування

Спеціальність: Освітні, педагогічні науки
Код дисципліни: 7.011.01.E.039
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Педагогіка та інноваційна освіта
Лектор: Дольнікова Любов Василівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • здатність розуміти і аналізувати поняття якості знань, умінь та сформованих компетентностей в процесі вивчення хімії. • здатність застосовувати знання студентів з педагогіки, психології, педагогічної творчості щодо завдань, функцій контролю як методу оцінки результатів навчання; • здатність формувати методичні учіння студентів планувати, проводити та аналізувати результати контрольних заходів у закладах середньої освіти та закладах професійно-технічної освіти. • здатність демонструвати переваги сучасних методик організування, проведення і аналізу контролю якості результатів навчання хімії у закладах середньої та професійної освіти; • володіння знаннями щодо видів, форм контролю та умов їх застосування при організуванні навчання хімії; • володіння уміннями формування дидактичних контрольних засобів для визначення якості результатів навчання; • здатність формувати зміст навчання з урахуванням прогнозу його результатів; • володіння методикою застосування тестового контролю та визначення його надійності та валідності; • уміння аналізувати результати якості навчання з застосуванням математичних і статистичних методик обробки результатів контролю якості. • здатність формувати уміння об’єктивно оцінювати навчальні досягнення учнів; • здатність розуміти і порівнювати зарубіжний досвід контролю якості навчання хімії та прогнозовані результати навчання учнів хімії на базовому, розширеному та поглибленому рівнях;
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Педагогіка • Психологія • Хімія • Методика викладання хімії
Короткий зміст навчальної програми: Предмет і завдання курсу «Методика викладання хімії: контроль якості та тестування». Теоретичні основи та вимоги стандартів до якості знань учнів закладів середньої та професійної освіти. Компетентісний підхід до визначення результатів і якості навчання хімії в умова різних закладів освіти. Поняття педагогічних категорій «якість знанЬ», «компетентності», «якість умінь», «якість навичок», «результат навчання». Контроль як складова педагогічного контролю : завдання, принципи, функції, види, методи контролю. Тестовий контроль та методологічні підходи до застосування, розробки та аналізу якості тестування в процесі вивчення хімії. Урахування попереднього навчального досвіду учнів, особистісних можливостей кожного члена учнівського колективу під час вибору методу контролю. Диференційований підхід до формування контрольних матеріалів з урахування когнітивного принципу. Сучасні методики організування, проведення і аналізу контролю якості результатів навчання хімії у закладах середньої та професійної освіти. Тестовий контроль: переваги, недоліки, умови застосування. Методика складання тестів різних видів з різними функціональними завданнями. Статистичний і математичний аналіз результатів контролю і тестування. Критерії оцінювання якості сформованих результатів навчальних досягнень учнів з хімії. Зарубіжний досвід контролю якості навчання з хімії на різних етапах її вивчення.
Методи та критерії оцінювання: • спостереження за навчально-пізнавальною діяльністю; • усне опитування (фронтальне, індивідуальне, комбіноване); • письмовий контроль знань і умінь здійснюється за допомогою виконання індивідуальних завдань – ессе, презентації, педагогічні задачі, реферати; • виконання контрольних (тематичних) робіт та тестових завдань.
Рекомендована література: 1. Астахов О.І., Чайченко Н.Н. Дидактичні основи навчання хімії.-К.: Рад. шк. 1984. - 128 с. 2. Ахметов Н.С. Актуальные вопросы курса неорганической химии.- М.: Просве¬щение, 1991. - 224 с. 3. Беликов А.А. Эксперимент на уроках химии.- К.: Рад. шк., 1988. - 150 с. 4. Буринская Н.Н. Учебные экскурсии по химии. - М.: Просвещение, 1989. - 158 с. 5. Буринська Н.М. Методика викладання хімії /Теор. основи . - К.: Вища шк., 1987. - 225 с. 6. Величко Л.П. Роздавальний матеріал з органічної хімії. - К.: Рад. шк., 1983. -80 с. 7. Величко Л.П., Ярошенко О.Г., Бондарчук О.Г. Дидактичний матеріал з загальної хімії. - К.: Рад. шк., 1990 . - 80 с. 8. Вивюрский В.Я. Дидактический материал по органической химии. - М.: Просвещение, 1987 . - 86 с. 9. Завацький С.В. Особливості організації самостійної навчально-пізнавальної діяльності студентів на різних етапах навчання / С.В. Завацький, В.П. Сиченков // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету / Чернігівський державний педагогічний університет ім. Т.Г. Шевченка ; гол. ред. Носко М.О. - Чернігів, 2008. - Вип. 53. - 174 с. (Серія: Педагогічні науки) : Наукове видання. - С. 22¬24. 10. Ковбаса Ю.М. Вплив проектної технології навчання на розвиток технічних здібностей учнів / Ю.М. Ковбаса // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету [Текст]. Вип. 76 / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка; гол. ред. Носко М.О. - Чернігів: ЧДПУ, 2010. - 380 с. (Серія: Педагогічні науки) : Наукове видання. - С.10-12. 11. Ковбаса Ю.М. Самостійна робота учнів у ході виконання проекту/ Ю.М. Ковбаса // Психолого- педагогічні проблеми сільської школи: Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. - К.: Міленіум, 2006. - Випуск 18. - С. 179 - 183. 12. Методика преподавания химии для учащихся и с студентов http://noisettegdzsoftware.16mb.com/metodika-prepodavaniya-himii.html 13. Методика преподавания химии в 8-м классе общеобразовательных школ (II полугодие) http://festival.1september.ru/articles/603512/ 14. Речицький О.Н., Юзбашева Г.С. Факультативні курси для учнів спеціалізованих 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів хімічного та біологічного профілів. – Херсон: Айлант. – 2006. – 168 с. (гриф Міністерства освіти і науки). http://www.university.kherson.ua/About/Faculty/INaturalScience/ChairOrganicBiologChemistry/Guidelines.aspx 15.Решнова С.Ф., Бачківський І.П. Деякі питання методики розв’язування розрахункових задач. – Херсон: ПП Вишемірський В.С. – 2008. – 48 с. http://www.university.kherson.ua/About/Faculty/INaturalScience/ChairOrganicBiologChemistry/Guidelines.aspx 16.Теория и методика обучения химии Чернобельская Галина Марковна 2010 http://kniginfo.net/16353-teoriya-i-metodika-obucheniya-ximii-chernobelskaya.html