Методика навчання іноземної мови: контроль якості та тестування

Спеціальність: Освітні, педагогічні науки
Код дисципліни: 7.011.01.E.042
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Педагогіка та інноваційна освіта
Лектор: Ільчишин Наталія Миронівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знати базові положення та категорії методики навчання іноземних мов, історію методики навчання іноземних мов; • знати теорію формування мовленнєвих навичок; особливості планування та організації навчально-виховного процесу викладання іноземних мов; • вміти визначати цілі, зміст, методи, принципи і прийоми навчання іноземних мов в залежності від типу навчального закладу; планувати та організовувати навчально-виховний процес на заняттях іноземної мови; • вміти підбирати та використовувати вправи для формування в учнів чи студентів комунікативної компетенції.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Іноземна мова; • Загальна педагогіка.
Короткий зміст навчальної програми: Теоретична база методики викладання іноземної мови. Рівні володіння іноземною мовою. Мовні навички. Складові мовної компетенції. Лінгвопсихологічні особливості навчання мови. Організація та забезпечення процесу навчання іноземної мови. Типологія вправ для вивчення іноземної мови. Типологія занять з іноземної мови.
Методи та критерії оцінювання: • поточний контроль: практичні роботи, усне опитування (40%); • підсумковий контроль (60% контрольний захід, екзамен)
Рекомендована література: 1. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / Наук. ред. укр. видання С.Ю.Ніколаєва. Переклад з англ. - К.: Ленвіт, 2003. – 273с. 2. Тарнопольський О.Б. Методика навчання іншомовної мовленнєвої діяльності у вищому мовному закладі освіти : навч. посібник / О.Б. Тарнопольський. – К. : Фірма «ІНКОС», 2006. – 248 с. 3. Глазкова Н.О. Проектна технологія на уроках англійської мови [Електронний ресурс] / Глазкова Н.О. // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школі. – 2010. – № 6. – С. 121–126. – Режим доступу до журналу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Pfto/2010_6/files/PD610_18.pdf 4. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования : учеб. пособие для студентов пед. вузов и системы повышения квалификации пед. кадров / [Полат Е.С., Бухаркина М.Ю., Моисеева М.В., Петров А.Е.]. – М. : Академия, 2000. – 272 с.