Методика навчання і права: контроль якості та тестування

Спеціальність: Освітні, педагогічні науки
Код дисципліни: 7.011.01.E.045
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Педагогіка та інноваційна освіта
Лектор: професор Криштанович Мирослав Франкович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань; - здатність шляхом самостійного планування і вибору здобувати нові професійні й загальні знання, вміння, навички і здатності, в тому числі з інших джерел, та інтегрувати їх з уже наявними; - здатність здійснювати пошук та аналізувати інформацію з різних джерел; - здатність розв’язувати поставлені задачі та приймати відповідні рішення.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - Загальна педагогіка. - Методика навчання права: інноваційні технології - Методика навчання права: дидактичне проектування - Основи діяльності викладача дистанційного навчання
Короткий зміст навчальної програми: У процесі вивчення курсу важливо зосередити увагу на засвоєнні таких теоретичних питань: завдання педагогіки, проблеми розвитку особистості та їх значення для виховання; зміст і розвиток педагогічних теорій; основні категорії педагогіки; методи педагогічних досліджень; закономірності, принципи навчання та виховання; основні наукові засади теорії навчання і виховання, шляхи і способи організації навчально-виховного процесу в освітніх закладах; наукові та організаційні засади системи освіти України, специфіка навчальних закладів різного типу; функціональні обов’язки вчителя, вихователя, викладача та психолого-педагогічні вимоги до них.
Методи та критерії оцінювання: - спостереження за навчально-пізнавальною діяльністю; - усне опитування (фронтальне, індивідуальне, комбіноване); - письмовий контроль знань і умінь здійснюється за допомогою виконання індивідуальних завдань – ессе, презентації, тестові завдання, реферати; - підсумковий контроль (40%, поточний контроль; 60%, заліковий тестовий контроль).
Рекомендована література: 1. Булах І. Методи контролю та оцінювання рівня знань / Сучасні системи вищої освіти: порівняння для України. – К.: Видавничий дім “КМ Асаdemia”, 1997. – С. 169–185. 2. Булах І. Є. Створюємо якісний тест : навч. посіб. / І. Є. Булах, М. Р. Мруга. – К.: Майстер-клас, 2006. – 160 с. 3. Гербарт Іоган Фрідрих // Філософський енциклопедичний словник .– К.: Інститут філософії ім. Григорія Сковороди НАН України: Абрис, 2002. –742 с. 4. Голубєва Н. В. Комп’ютерне тестування як одна з форм сучасного контролю знань // Інформаційно-телекомунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи: зб. наук. праць / Н. В. Голубєва, В. О. Дурєєв, С. М. Бондаренко, М. М. Мурін. – Львів: ЛДУБЖД, 2006. – Вип. 1. – С. 309–313. 5. Гончаров С. М. Інтерактивні технології навчання в кредитно-модульній системі організації навчального процесу / С. М. Гончаров. – Рівне: НУВГП, 2006. – 172 с. 6. Гронлунд Н. Є. Оцінювання студентської успішності: практ. посіб. / Норман Є. Гронлунд. – К.: Навч.-метод. центр “Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні”, 2005. – 312 с. 7. Ефремова Н. Ф. Тестовый контроль в образовании: учеб. пособ. / Н. Ефремова . – М.: Логос, 2007. – 540 с. 8. Зварич І. Проблема удосконалення контролю і оцінки знань студентів // Рідна школа. – 2000. – № 10. – C. 43–45. 9.Криштанович М. Ф. Методика навчання права: навч. посібник / М. Ф. Криштанович. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2020. – 217 с.