Методика навчання економіки: контроль якості та тестування

Спеціальність: Освітні, педагогічні науки
Код дисципліни: 7.011.01.E.049
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Педагогіка та інноваційна освіта
Лектор: к.е.н., доц. Мороз Людмила Іванівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знати основні форми, види і способи контролю якості навчання на заняттях з економіки, особливості оцінювання професійної компетенції, критерії оцінювання; • знати види тестів, показники якості тестів; • вміти контролювати і оцінювати рівні сформованості професійної компетенції, організовувати контрольні заходи; • вміти розробляти різні типи тестових завдань для здійснення контролю якості навчання економіки.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Основи економіки. • Економіка за професійним спрямуванням. • Загальна педагогіка. • Методика навчання економіки: дидактичне проектування.
Короткий зміст навчальної програми: Об’єкти, цілі, види форми та функції контролю. Поточний контроль. Підсумковий контроль. Критерії оцінювання та самооцінювання. Тестовий контроль. Структура тестового контролю. Види тестів. Показники якості тестів.
Методи та критерії оцінювання: • поточний контроль: практичні заняття (30%); • підсумковий контроль: екзамен (70%).
Рекомендована література: 1. Балягіна І.А. Методика викладання економіки: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. /І.А. Балягіна, М.А. Богорад, Г.О. Ковальчук. –К.: КНЕУ, 2006. – 341 с. 2. Аксьонова О.В. Методика викладання економічних дисциплін: Навч. посіб. /О.В. Аксьонова. – К.: КНЕУ, 2006. – 708 с. 3. Хейне П. Экономический образ мышления: Пер. с англ. /П. Хейне. – М.: Дело, 1992. 4. Смолюк І.О. Технологія економічної освіти / І.О. Смолюк. – Луцьк: ЦБС, 1997. - 104 с. 5. Ковальчук Г.О. Контрольні завдання з економіки: Навч. посібник / Г.О. Ковальчук. – К.: ТОВ «Кадри», 202. – 272 с. 6. Падалка О.С. Педагогічні технології: Навч. посібник для вузів / О.С. Падалка, А.С. Нісімчук, І.О. Смолюк, О.Т. Шпак. – К.: «Українська енциклопедія» ім.. М.П. Бажана, 1995. – 253 с. 7. Пруссова Л.Г. Экономика в вопросах и ответах: Учеб.-метод. пособие / Л.Г. Пруссова. – К.: АОЗТ «Експрес-об’ява», 1998. – 320 с.