Методика навчання загальнотехнічних дисциплін: контроль якості та тестування

Спеціальність: Освітні, педагогічні науки
Код дисципліни: 7.011.01.E.052
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Педагогіка та інноваційна освіта
Лектор: доцент Ієвлєв Олександр Миколайович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знати основні, найбільш відомих методи контролю якості (тестування) при навчанні загальнотехнічних дисциплін; • застосовувати набуті знання і розуміння при проведенні контролю якості при вивченні загальнотехнічних дисциплін; • вміти складати контрольні завдання (тести успішності) для визначення рівня володіння навчальним матеріалом.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Методика викладання загальнотехнічних дисциплін: дидактичне проектування Методика викладання загальнотехнічних дисциплін: інноваційні технології Загальна педагогіка
Короткий зміст навчальної програми: Вивчення дисципліни дозволить студентам опанувати різні форми проведення контролю якості та тестування з загальнотехнічних дисциплін, та проводити на практиці, проектувати тести і перевіряти їх якість за критеріями, оцінювати результати контролю якості в системі освіти, організовувати експеримент, оформляти результати проведеного контролю.
Методи та критерії оцінювання: • поточний контроль: практичні заняття, індивідуальне науково-дослідне завдання (40%); • підсумковий контроль: екзамен (60%)
Рекомендована література: 1. Артемова Л. В. Педагогіка і методика вищої школи : навч.-метод. посіб. для викл., асп., студ. магістратури / Л. В. Артемова. - К. : Кондор, 2008. 2. Бондар В. І. Дидактика : Підручник / В. І. Бондар. - К. : Либідь, 2005. 3. В.А.Баженов, Г.М.Іваненко, О.В.Шишов, С.О.Пискунов Комп'ютерне тестування: Навч. посіб. К.: Каравела, 2010. 4. В.С.Фетісов Комп’ютерні технології в тестуванні . Ніжин, 2011. 5. Галян І.М. Психодіагностика: Підручник для студ. вищ. навч. закладів. Київ: Академвидав, 2009. 6. Кузьмінський А. І. Педагогіка вищої школи : Навч. посіб. / А. І. Кузьмінський. - К. : Знання, 2005. 7. Ортинський В.Л. Педагогіка вищої школи : Підручник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. 8. Половцев О.В., Маломуж Т.В. Комп'ютерне тестування: Посібник по розробці тестових завдань. Херсон, ХНТУ, 2004.