Державна система забезпечення якості вищої освіти

Спеціальність: Освітні, педагогічні науки
Код дисципліни: 7.011.01.M.018
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Педагогіка та інноваційна освіта
Лектор: Гелеш Анна Валентинівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри педагогіки та інноваційної освіти Інституту права, психології та інноваційної освіти
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Знання: • сутність поняття «якість вищої освіти» та дотичні до нього поняття; • стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG); • становлення та розвиток проблеми якості вищої освіти в світовій освітній практиці; • досвід європейських університетів щодо забезпечення якості вищої освіти; • сучасна нормативно-правова база України щодо забезпечення якості вищої освіти; • процедура ліцензування в системі забезпечення якості вищої освіти України; • загальні відомості про стандарти вищої освіти та структуру освітніх програм; • окремі напрями діяльності Національного агентства забезпечення якості вищої освіти; • особливості акредитації освітніх програм та освітньої діяльності за цією програмою в закладах вищої освіти України; • окремі знання, уміння та навички експерта з акредитації освітніх програм. Уміння: • аналізувати освітні явища, процеси та факти з точки зору забезпечення якості вищої освіти; • здійснювати аналіз якості діяльності учасників освітнього процесу; • дотримуватись і реалізовувати на практиці стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості вищої освіти (ESG-2015); • добирати та застосовувати ефективні методи і форми власного професійного саморозвитку в системі забезпечення якості вищої освіти; • застосовувати набуті знання в процесі відбору до числа експертів з акредитації освітніх програм Національним агентством; • проводити наукові дослідження за актуальною тематикою; • ефективно працювати в команді та дотримуватись тайм-менеджменту.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Педагогіка відкритих освітніх систем Теорія та методика педагогічного дослідження
Короткий зміст навчальної програми: Навчальна дисципліна забезпечує набуття студентами знань в системі забезпечення якості вищої освіти, зокрема про акредитаційну експертизу освітніх програм закладів вищої освіти, що проводиться Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти та застосування їх в процесі відбору до числа експертів з акредитації освітніх програм, а також підготовку студентів до професійної та самостійної діяльності. Цілі вивчення дисципліни: • аналіз актуальності процесу забезпечення якості вищої освіти України на етапі її реформування; • дефінітивний аналіз сутності поняття «якість вищої освіти» та характеристика її компонентів; • обґрунтування освітніх послуг, що підлягають процедурі ліцензування у сфері вищої освіти; • аналіз стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG-2015); • загальні відомості про стандарти вищої освіти та структуру освітніх програм університетів України; • характеристика основних засад та порядок проведення акредитації освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти як інструменту зовнішнього забезпечення якості вищої освіти в Україні; • аналіз окремих напрямів діяльності Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти; • формування у студентів умінь творчо аналізувати та критично оцінювати явища і процеси, що відбуваються в системі вищої освіти України та пропонувати шляхи удосконалення забезпечення якості освітньої діяльності закладів вищої освіти; • надання студентам окремих знань, умінь та навичок експерта з акредитації освітніх програм Національним агентством; • розвиток необхідних soft skills, зокрема: управлінські навички, комунікація в команді, слухання і розуміння співрозмовника, переговори і переконання, прийняття рішень, лідерство, мотивування, крос-культурна взаємодія в команді, вирішення конфліктів.
Методи та критерії оцінювання: Лекційні та практичні заняття: інформаційно-рецептивний метод; репродуктивний метод; евристичний метод; метод проблемного викладу. Самостійна робота: репродуктивний метод; дослідницький метод. Поточний та заліковий контроль: вибіркове усне опитування перед початком занять; фронтальне стандартизоване опитування за картками, тестами протягом 5-10 хв; фронтальна перевірка виконаних домашніх завдань; оцінка активності студента у процесі занять, внесених пропозицій, оригінальних рішень, уточнень і визначень, доповнень попередніх відповідей тощо.
Рекомендована література: 1. Акредитація освітніх програм (за матеріалами проекту QUAERE): методичний посібник / В.А. Бугров, А.П. Гожик, Д.В. Щеглюк та ін.; за заг. ред. Л.В. Губерського. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2018. – 74 c. 2. Гелеш А.В. Експерти як ключові учасники нової акредитаційної експертизи: дискусійні питання / А.В. Гелеш / Молодий вчений. – 2020. – № 2. 3. Довідник користувача ЄКТС 2015. – Режим доступу https://naps.gov.ua. 4. Додаток до Методичних рекомендацій для експертів Національного агентства щодо застосування Критеріїв оцінювання якості освітньої програми phd, Затверджені Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти протокол від 29 серпня 2019 р. № 9. 5. Закон України «Про вищу освіту» від 01 липня 2014 р. № 1556-VII // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 37-38. – С. 2716. 6. Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності» [Електронний документ] / Відомості Верховної Ради України, 2015, № 23, ст.158. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/222-19/print1464684563806810. 7. Комплекс нормативних документів для розроблення складових системи галузевих стандартів вищої освіти // Лист МОН України від 31.07.2008 р. № 1/9-484. – Режим доступу: http://old.mon.gov.ua/files/normative/newstmp/2008. 8. Методичні рекомендації для експертів Національного агентства щодо застосування Критеріїв оцінювання якості освітньої програми, Затверджені Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти протокол від 29 серпня 2019 р. № 9. 9. Методичні рекомендації для розроблення профілів ступеневих програм, включаючи програмні компетентності та програмні результати навчання / пер. з англ. Національного експерта з реформування вищої освіти Програми Еразмус+, д.т.н., проф. Ю.М. Рашкевича. – Київ: ТОВ «Поліграф плюс», 2016. – 80 с. 10. Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/naukovo-metodichna-rada-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini/metodichni-rekomendaciyi-vo. 11. Електронний навчально-методичний комплекс «Державна система забезпечення якості вищої освіти». Укладач – Гелеш А.В. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=8208. 12. Положення «Про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» від 11.07.2019 р. № 977, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 08.08.2019 р. за № 880/33851. 13. Порадник щодо заповнення відомостей самооцінювання освітньої програми (для закладів вищої освіти). URL: https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/порадник_121119.pdf. 14. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій»: № 1341 від 23.11.2011 [Електронний ресурс] / Кабінет Міністрів України // Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п. 15. Рашкевич Ю.М. Болонський процес та нова парадигма вищої освіти: монографія / Ю.М. Рашкевич. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 168 с. 16. Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG). – К.: ТОВ «ЦС», 2015. – 32 с. Режим доступу: http://www.britishcouncil.org.ua/sites/default/files/standards-and-guidelines_for_qa_in_the_ehea_2015.pdf.