Професійно-педагогічна мобільність викладача

Спеціальність: Освітні, педагогічні науки
Код дисципліни: 7.011.01.M.023
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Педагогіка та інноваційна освіта
Лектор: доцент Ієвлєв Олександр Миколайович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знати сутність поняття «професійно-педагогічна мобільність», компетентності (компетенції), що її визначають, • вміти використовувати дидактичні принципи/підходи/інноваційні технології для формування професійно-педагогічної мобільності майбутнього викладача, • здатність виявляти професійно-педагогічну мобільність у професійній (педагогічній) діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Основи психології і педагогіки
Короткий зміст навчальної програми: Професійно-педагогічна мобільність як основа успішної професійної діяльності викладача в умовах інформаційного суспільства суспільства та кризових явищ в економіці. Професійна кваліфікація педагогічного працівника. Компетентності, що визначають професійно-педагогічну мобільність викладача. Формування у випускника закладу вищої освіти професійно-педагогічної мобільності з використанням сучасних інноваційних технологій.
Методи та критерії оцінювання: - спостереження за навчально-пізнавальною діяльністю; - усне опитування (фронтальне, індивідуальне, комбіноване); - письмовий контроль знань і умінь здійснюється за допомогою виконання індивідуальних завдань: ессе, презентації, реферати, тестові завдання
Рекомендована література: 1. Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 37-38, ст.2004) - Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/en/1556-18 2. Про освіту: Закон України від 05 вересня 2017 р. № 2145-19 [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 38-39, ст. 380. - Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/page 3. Іванченко Є. А. Професійна мобільність майбутніх фахівців : [навчально-методичний посібник] / Є. А. Іванченко. - Одеса : СМИЛ, 2004. - 120 с. 4. Сушенцева Л. Л. Основи професійної мобільності : навчально-методичний посібник / Лілія Леонідівна Сушенцева ; Інститут ПТО НАПН України. - Кривий Ріг : Видавничий дім, 2011. - 162 с.