Методика навчання загальнотехнічних дисциплін: дидактичне проектування та інноваційні технології

Спеціальність: Освітні, педагогічні науки
Код дисципліни: 7.011.01.E.051
Кількість кредитів: 7.00
Кафедра: Педагогіка та інноваційна освіта
Лектор: доцент Ієвлєв Олександр Миколайович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знати сутність методу проектів і алгоритм його використання; • знати методи вивчення загальнотехнічних дефініцій; • вміння проектувати уроки з загальнотехнічних дисциплін різних типів залежно від цільових установок; • вміння використовувати різні методи доведення, проектуючи кінцевий результат.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Основи психології та педагогіки Методика викладання загальнотехнічних дисциплін: інноваційні технології Загальна педагогіка
Короткий зміст навчальної програми: Вивчення дисципліни дозволить студентам опанувати теорію і практику викладання загальнотехнічних дисциплін: методичні аспекти підготовки до проведення лекцій з загальнотехнічних дисциплін; методику розробки та проведення практичних та семінарських занять з технічних дисциплін; особливості організації самостійної робота студенти при вивченні загальнотехнічних дисциплін, курсове та дипломне проектування з загальнотехнічних дисциплін; форми та методи проведення виробничої практики з загальнотехнічних дисциплін особливості педагогічного контролю освітнього процесу з загальнотехнічних дисциплін.
Методи та критерії оцінювання: • поточний контроль: практичні заняття, індивідуальне науково-дослідне завдання (50%); • підсумковий контроль: екзамен (50%).
Рекомендована література: 1. Алексюк А. М. Педагогіка вищої освіти України: історія, теорія : Підруч. / А. М. Алексюк. - К. : Либідь, 1998. - 558 с. 2. Бондар В. І. Дидактика : Підручник / В. І. Бондар. - К. : Либідь, 2005. - 264 с. 3. Гусев, В. И. Совершенствование содержания политехнической подготовки учителей труда в пединституте / В. И. Гусев. - Киев : Вища школа, 1988. - 131 с. 4. Кузьмінський А. І. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / А. І. Кузьмінський. - К. : Знання, 2005. - 488 с. 5. Ортинський В.Л. Педагогіка вищої школи : Підручник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. - 500 с. 6. Пащенко М. І. Педагогіка: навч.-метод. посіб. для студ. вищ. пед. навч. закл. -Умань : Жовтий О. О., 2012. - 269 с. 7. Фіцула М.М Педагогіка: посіб. - К.: Академія, 2010. – 454 с. 8. Хрестоматія з педагогіки вищої школи: навч. посібник для вищих навч. закладів / За заг. ред. В. І. Лозової. - Х. : 2011. – 408 с.

Методика навчання загальнотехнічних дисциплін: дидактичне проектування та інноваційні технології (курсова робота)

Спеціальність: Освітні, педагогічні науки
Код дисципліни: 7.011.01.E.053
Кількість кредитів: 2.00
Кафедра: Педагогіка та інноваційна освіта
Лектор: доцент Ієвлєв Олександр Миколайович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: студенти повинні вміти: обирати тему курсової роботи, укладати план, підбирати необхідну літературу, опрацьовуючи її, добирати необхідні цитати, вміти аналізувати опрацьовану літературу і теоретично досліджувати основні елементи теми, висувати нові ідеї заданої проблеми і укладати програму дослідження, організовувати експерименти, узагальнювати і систематизувати результати, робити висновки
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Загальна педагогіка. • Методика навчання загальнотехнічних дисциплін: дидактичне проектування
Короткий зміст навчальної програми: Основні теми для курсової роботи: 1. Способи активізації пізнавальної діяльності учнів/студентів на уроці загальнотехнічних дисциплін. 2. Проблеми викладання загальнотехнічних дисциплін в сучасній школі. 3. Роль загальнотехнічних дисциплін в системі професійної освіти. 4. Форми та методи проведення сучасного уроку трудового навчання у … класі. 5. Психолого-педагогічні основи диференційованого навчання при викладанні загальнотехнічних дисциплін.
Методи та критерії оцінювання: перевірка курсових робіт
Рекомендована література: 1. Алексюк А. М. Педагогіка вищої освіти України: історія, теорія : підруч. / А. М. Алексюк. - К. : Либідь, 1998. - 558 с. 2. Бондар В. І. Дидактика : Підручник / В. І. Бондар. - К. : Либідь, 2005. - 264 с. 3. Гусев, В. И. Совершенствование содержания политехнической подготовки учителей труда в пединституте / В. И. Гусев. - Киев : Вища школа, 1988. - 131 с. 4. Кузьмінський А. І. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / А. І. Кузьмінський. - К. : Знання, 2005. - 488 с. 5. Ортинський В.Л. Педагогіка вищої школи : Підручник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. - 500 с. 6. Пащенко М. І. Педагогіка: навч.-метод. посіб. для студ. вищ. пед. навч. закл. -Умань : Жовтий О. О., 2012. - 269 с. 7. Фіцула М.М Педагогіка: посіб. - К.: Академія, 2010. – 454 с. 8. Хрестоматія з педагогіки вищої школи: навч. посібник для вищих навч. закладів / За заг. ред. В. І. Лозової. - Х. : 2011. – 408 с.