Методика навчання фізики: дидактичне проектування та інноваційні технології

Спеціальність: Освітні, педагогічні науки
Код дисципліни: 7.011.01.E.034
Кількість кредитів: 7.00
Кафедра: Педагогіка та інноваційна освіта
Лектор: проф.Швай Роксоляна Іванівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • уміння працювати з науково-методичною літературою під керівництвом наукового керівника; • уміння аналізувати, узагальнювати, критично мислити; • уміння робити самостійні висновки; • уміння розв’язувати психолого-педагогічні проблеми; • уміння системно мислити та застосовувати творчі здібності для виконання роботи; • уміння організовувати комунікативні процеси у педагогічній діяльності; • здатність використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Методика навчання фізики
Короткий зміст навчальної програми: Тематика курсових робіт відповідає змісту навчального модуля дисципліни “Методика викладання у загальноосвітньому навчальному закладі”. Тему дослідження студент вибирає із запропонованого переліку або пропонує свою. Структура курсової роботи: зміст (план), вступ, основна частина, висновки, список використаної літератури.
Методи та критерії оцінювання: • попереднє оцінювання якості курсової роботи науковим керівником – 75% • оцінювання захисту курсової роботи –25 %
Рекомендована література: 1. Волкова Н. П. Педагогіка: посібник/Н. П. Волкова. – К.: Академія, 2012. – 615 с. 2. Кух А.М., Кух О.М.Сучасні технічні засоби навчання. – Кам’янець-Подільський, КПДПУ, 2003 р. – 120 с. 3. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка: Навч. пос. – К.: КДНК, 2003. -615 с. 4. Фіцула М.М, Педагогіка: посібник/ М.М, Фіцула. – К.: Академія, 2010. – 454 с. 5. Ягупов В В. Педагогіка: Навч. посібник. - К.: Либідь, 2002. – 560 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Методика навчання фізики: дидактичне проектування та інноваційні технології (курсова робота)

Спеціальність: Освітні, педагогічні науки
Код дисципліни: 7.011.01.E.035
Кількість кредитів: 2.00
Кафедра: Педагогіка та інноваційна освіта
Лектор: проф.Швай Роксоляна Іванівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знання методів, засобів і форм організації навчання у навчальному закладі; • здатність до поєднання предметних та інтерактивних технологій навчання; • уміння проводити навчальні заняття на високому науковому, організаційному та дидактичному рівнях; • уміння організовувати варіативні форми навчально-методичної роботи; • уміння розв’язувати психолого-педагогічні проблеми, накопичувати досвід роботи в педагогічному колективі; • уміння системно мислити та застосовувати творчі здібності для впровадження принципово нових ідей в сфері освітнього менеджменту.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Педагогіка
Короткий зміст навчальної програми: Методи навчання фізики та їх класифікація. Методи пізнання і логічного мислення у методах навчання. Навчальний фізичний експеримент. Принцип наочності та ТЗН. Психолого-педагогічні засади використання образотворчої наочності на ТЗН в навчальному процесі.
Методи та критерії оцінювання: • поточний контроль (усна форма, 35%) • екзаменаційний контроль (65 %, письмово-усна форма)
Рекомендована література: 1. Волкова Н. П. Педагогіка: посібник/Н. П. Волкова. – К.: Академія, 2012. – 615 с. 2. Гужій А.М., Жук Ю.О., Костюкевич Д.Я. Організація навчально-виховного процесу у кабінеті фізики загальноосвітнього навчального закладу. Навчальний посібник. – К.: ІЗМН, 1998. – 187 с. 3. Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів: Фізика. 7?9 класи. – К.: Видавничий дім ”Освіта”, 2013.–32 с. 4. Розв’язування навчальних задач з фізики: питання теорії і методики //С.У.Гончаренко, Є.В.Коршак, А.І.Павленко, О.В.Сергєєв, В.І.Баштовий, Н.М. Коршак / За заг ред. Є.В.Коршака. – К.: НПУ ім.. М.П.Драгоманова, 2004. – 185 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).