Методика навчання права: дидактичне проектування та інноваційні технології

Спеціальність: Освітні, педагогічні науки
Код дисципліни: 7.011.01.E.046
Кількість кредитів: 7.00
Кафедра: Педагогіка та інноваційна освіта
Лектор: професор Криштанович Мирослав Франкович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань; - здатність шляхом самостійного планування і вибору здобувати нові професійні й загальні знання, вміння, навички і здатності, в тому числі з інших джерел, та інтегрувати їх з уже наявними; - здатність визначати етапність, послідовність і час діяльності щодо досягнення поставленої мети (реалізації завдань) з доцільними розподілом сил і ресурсів на кожному з етапів; - здатність дотримуватися етичних норм і принципів у професійній діяльності та суспільному житті.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - Психологія - Загальна педагогіка. - Методика навчання права: інноваційні технології
Короткий зміст навчальної програми: “Методика навчання права” – дисципліна, що вивчає процеси викладання та навчання права. Її вивчення передбачає розв’язання низки завдань методичної та методологічної професійної підготовки викладачів права, зокрема: розуміння та усвідомлення сучасної освітньої парадигми; опанування теоретико-методологічних та методичних засад національної системи освіти; формування особистості громадянина, світогляду, життєвих настанов і орієнтирів; ознайомлення із нормативно-правовою базою у сфері освіти.
Методи та критерії оцінювання: - спостереження за навчально-пізнавальною діяльністю; - усне опитування (фронтальне, індивідуальне, комбіноване); - письмовий контроль знань і умінь здійснюється за допомогою виконання індивідуальних завдань – ессе, презентації, тестові завдання, реферати; - підсумковий контроль (40%, поточний контроль; 60%, заліковий тестовий контроль).
Рекомендована література: 1. Бондар В. І. Дидактика: Підручник. – К.: Либідь, 2005. – 264 с. 2. Вітвицька С. С. Основи педагогіки вищої школи: Методичний посібник. – К.: Центр навч. літератури, 2003. – 316 с. 3. Власова О. І. Педагогічна психологія: Навчальний посібник. – К.: Либідь, 2005. – 400 с. 4. Чужикова В. Г. Методика викладання права : навч. посіб. [для студ. юрид. ф-тів вищ. навч. закл.] / В. Г. Чужикова ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К. : КНЕУ, 2009. 5. Криштанович М. Ф. Методика навчання права: навч. посібник / – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2021. – 2 с. 217.

Методика навчання права: дидактичне проектування та інноваційні технології (курсова робота)

Спеціальність: Освітні, педагогічні науки
Код дисципліни: 7.011.01.E.047
Кількість кредитів: 2.00
Кафедра: Педагогіка та інноваційна освіта
Лектор: професор Криштанович Мирослав Франкович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань; - здатність шляхом самостійного планування і вибору здобувати нові професійні й загальні знання, вміння, навички і здатності, в тому числі з інших джерел, та інтегрувати їх з уже наявними; - здатність визначати етапність, послідовність і час діяльності щодо досягнення поставленої мети (реалізації завдань) з доцільними розподілом сил і ресурсів на кожному з етапів; - здатність дотримуватися етичних норм і принципів у професійній діяльності та суспільному житті.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - Психологія - Загальна педагогіка. - Методика навчання права: інноваційні технології
Короткий зміст навчальної програми: “Методика навчання права” – дисципліна, що вивчає процеси викладання та навчання права. Її вивчення передбачає розв’язання низки завдань методичної та методологічної професійної підготовки викладачів права, зокрема: розуміння та усвідомлення сучасної освітньої парадигми; опанування теоретико-методологічних та методичних засад національної системи освіти; формування особистості громадянина, світогляду, життєвих настанов і орієнтирів; ознайомлення із нормативно-правовою базою у сфері освіти.
Методи та критерії оцінювання: - спостереження за навчально-пізнавальною діяльністю; - письмовий контроль знань і умінь здійснюється за допомогою виконання індивідуальних завдань курсової роботи; - підсумковий бал 100.
Рекомендована література: 1. Андрусишин Б. І. Методика викладання курсу “Основи правознавства”: [підручник] / Б. І. Андрусишин, А. Гуз. – К.: Знання, 2008. – 301 с. 2. Биков В. Ю. Дистанційне навчання в країнах Європи та США і перспективи для України: кол. монографія / В. Ю. Биков, О. О. Гриценчук, Ю. О. Жук та ін. – К.: Атіка, 2015. – С. 77–140. 3. Бондар В. І. Дидактика: ефективні технології навчання студентів / В. І. Бондар. – К.: Вересень, 1996. – 129 с. 4. Максименко В. П. Дидактика: курс лекцій: навч. посіб. / В. П. Максименко. – Хмельницький: ХмЦНП, 2013. – 222 с. 5.Оконь В. Основы проблемного обучения / В. Оконь. – М.: Просвещение, 1968. –208 с. 6. Ортинський В. Л. Педагогіка вищої школи / В. Л. Ортинський. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 470 с. 7. Чужикова В. Г. Методика викладання права: навч. посіб. / В. Г. Чужикова. – К.: КНЕУ, 2009. – 425 с. 8. Криштанович М. Ф. Методика навчання права: навч. посібник / М. Ф. Криштанович. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2020. – 2 с.