Методика викладання обліково-економічних дисциплін: дидактичне проектування та інноваційні технології

Спеціальність: Освітні, педагогічні науки
Код дисципліни: 7.011.01.E.054
Кількість кредитів: 7.00
Кафедра: Обліку та аналізу
Лектор: д.е.н., проф. Яремко Ігор Йосафатович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення модуля студент повинен: - знати дидактичну та інноваційну методику організації навчання у вищому навчальному закладі з урахуванням завдань специфіки викладання облікових дисциплін; - вміти готувати та проводити лекційні та практичні заняття зі студентами, які вивчають облікові дисципліни з використанням дидактичних та інноваційних технологій
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Методологія та організація наукових досліджень в обліку та оподаткуванні
Короткий зміст навчальної програми: Суть та значення дидактичних та інноваційних технологій в методиці викладання обліково-економічних дисциплін. Специфіка методики та управління процесом дидактичних та інноваційних технологій викладання економічних дисциплін у вищих навчальних закладах. Основні проблеми, особливості, сучасні дидактичні та інноваційні технології навчання, діагностика навчально-пізнавальної діяльності і керівництво науково-пошуковою роботою. Дидактичні та інноваційні напрями організації лекційного фонду для вивчення обліково-економічних дисциплін. Прикладне застосування дидактичного та інноваційного інструментарію при вирішуванні задач з подання матеріалу з предметної сфери знань.
Методи та критерії оцінювання: - Поточний контроль (30%): усне опитування, робота на практичному занятті; - Підсумковий контроль (70%): екзамен (письмова та усна компонента).
Рекомендована література: 1. Найдьонов І.М. Викладання фінансово-економічних дисциплін: методика, технологія, управління / І.М. Найдьонов . – К.: Центр учбової літератури, 2017 . - 432 с. 2. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи. / С.С. Вітвицька. – К.: ЦНЛ, 2003. – 314 3. Аксьонова О.В. Методика викладання економіки / О.В. Аксьонова . – К.: КНЕУ, 1998. – 280 с. 4. Вербило О.Ф. Методика преподавания бухгалтерского учета / О.Ф Вербило. – К.: УСХА, 1992. – 216 с. 5. Жихор Е.Б. Сучасні підходи до викладання бухгалтерського обліку / Е.Б. Жихор, А. Ю. Медведев. - К.: ХДЕУ, 2009. – 306 с. 6. Ковальчук Г.О. Активізація навчання в економічній освіті. – К.: КНЕУ, 1999. – 198 с.

Методика викладання обліково-економічних дисциплін: дидактичне проектування та інноваційні технології (курсова робота)

Спеціальність: Освітні, педагогічні науки
Код дисципліни: 7.011.01.E.056
Кількість кредитів: 2.00
Кафедра: Обліку та аналізу
Лектор: д.е.н., проф. Яремко Ігор Йосафатович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: -знати принципи формулювання методичних засад викладання та добір інструментальних засобів в загальній системі викладання обліково-економічних дисциплін -вміти здійснювати різноваріативні проекти викладання обліково-економічних фахових дисциплін в контексті загальних педагогічних технологій
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Методика викладання обліково-економічних дисциплін: дидактичне проектування Методика викладання обліково-економічних дисциплін: інноваційні технології
Короткий зміст навчальної програми: Вступ до курсового проекту містить обґрунтування актуальності теми, мету, основні завдання і опис об’єкта методики викладання бухгалтерського обліку відповідно до обраної теми. Перший розділ (теоретичний) передбачає опис основних тенденції розвитку методик викладання бухгалтерського обліку. Другий розділ (практичний) передбачає опис характеристик складових елементів методик вивчення бухгалтерського обліку. Третій розділ (рекомендаційний) передбачає розроблення структурних моделей лекційних та практичних занять з подання матеріалу вивчення складових елементів бухгалтерського обліку. Висновки містять оцінку відповідності проведеної розробки сформульованим у вступі завданням.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (60 %): відповідність змісту курсового проекту завданню та вимогам методичних рекомендацій до його виконання; самостійність виконання проекту; повнота розв’язання поставлених завдань; дотримання вимог щодо оформлення проекту. Підсумковий контроль (40 %): захист курсового проекту.
Рекомендована література: 1. Найдьонов І.М. Викладання фінансово-економічних дисциплін: методика, технологія, управління / І.М. Найдьонов . – К.: Центр учбової літератури, 2017 . - 432 с. 2. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи. / С.С. Вітвицька. – К.: ЦНЛ, 2003. – 314 3. Аксьонова О.В. Методика викладання економіки / О.В. Аксьонова . – К.: КНЕУ, 1998. – 280 с. 4. Вербило О.Ф. Методика преподавания бухгалтерского учета / О.Ф Вербило. – К.: УСХА, 1992. – 216 с. 5. Жихор Е.Б. Сучасні підходи до викладання бухгалтерського обліку / Е.Б. Жихор, А. Ю. Медведев. - К.: ХДЕУ, 2009. – 306 с. 6. Ковальчук Г.О. Активізація навчання в економічній освіті. – К.: КНЕУ, 1999. – 198 с.