Методологія та організація наукових досліджень в обліку та оподаткуванні

Спеціальність: Освітні, педагогічні науки
Код дисципліни: 7.011.01.E.055
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Обліку та аналізу
Лектор: д.е.н., проф. Яремко Ігор Йосафатович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення модуля студент повинен: - знати: особливості наукового способу пізнання та його складові при дослідженні систем бухгалтерського обліку, моделей аналізу та аудиту, принципові підходи до дослідження їх концептуального базису. - уміти: обирати й практично застосовувати адекватні методи наукового пізнання, аргументовано оцінювати сильні сторони і дискусійні положення в методологічній основі різних облікових систем, відповідність практичним потребам сформованої в них інформації та результативних показників при її опрацюванні оцінно-аналітичними системами, узагальнювати робочі документи аудиторської перевірки й аудиторський висновок.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - пререквізити: Бухгалтерський облік, Фінансовий облік; - корреквізити: Бухгалтерський облік в управлінні підприємством.
Короткий зміст навчальної програми: Наукова діяльність та її організація. Методологія і методи наукових досліджень. Організація наукових досліджень в обліково-економічній сфері знань. Методологія і методи наукових досліджень балансових теорій. Методика оцінки і відображення об’єктів капіталу в обліку і звітності. Методи і способи дослідження засадних принципів обліку активів, результативних показників ефективності діяльності підприємства. Дослідження відповідності показників систем бухгалтерського обліку та оцінно-аналітичних моделей економічним умовам, ефективності аудиторської діяльності.
Методи та критерії оцінювання: - Поточний контроль (40%): усне опитування, робота на практичному занятті, виконання контрольної роботи; - Підсумковий контроль (60%): залік
Рекомендована література: 1. Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни «Організація та методологія наукових досліджень» для аспірантів (здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії) / уклад.: О. Г. Данильян, О. П. Дзьобань. – Харків : Право, 2019. – 40 с. 2. Методологія та організація наукових досліджень : навч. посібник / О.І. Гуторов; Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва – Х.: ХНАУ, 2017. – 272 с. 3. Основи методології та організації наукових досліджень: Навч. посіб. для студентів, курсантів, аспірантів і ад’юнтів / за ред. А. Є. Конверського. — К.: Центр учбової літератури, 2010. - 352 с 4. Методологія наукових досліджень [Текст]: навч.посіб./ В.С. Антонюк, Л.Г.Полонський, В.І.Аверченко, Ю.А. Малахов. – К.: НТУУ «КПІ», 2015.-276 с. 5. Розвиток теоретико-методологічних засад обліку, аналізу, контролю і аудиту: монографія / під заг. ред. А.А. Пилипенко, Г.Ф. Азаренкова. – Харків: ВД «Інжек», 2012. – 640 с. 6. Гальченко С. І. Основи наукових досліджень: Навчально-методичний посібник / С. І. Гальченко, О. З. Силка . – Черкаси : АММО, 2015. – 93 с.