Педагогічна практика

Спеціальність: Освітні, педагогічні науки
Код дисципліни: 7.011.01.O.025
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Педагогіка та інноваційна освіта
Лектор: канд. пед. наук, Стечкевич Олег Орестович
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: знати: форми та методи організації освітнього процесу, зміст навчальних планів та програм дисциплін, основні підручники, методичні та наочні посібники, форми і методи обліку знань, умінь, навичок тощо; вміти: аналізувати навчальні плани та програми дисциплін, проводити різні за типом заняття, а також позакласну роботу, проводити виховну роботу з групою учнів, підготувати та проводити масові виховні заходи з учнями; здобути навички: виконання обов'язків викладача та керівника групи, планування навчально-виховного процесу, написання конспектів та планів занять тощо.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Методика навчання інформатики. Дидактичне проектування; • Методика навчання інформатики. Інноваційні технології.
Короткий зміст навчальної програми: Ознайомлення з навчальним закладом, матеріальною базою, педагогічним колективом, закріпленою групою. Відвідування та спостереження студентами-практикантами за проведенням уроків керівниками практики від бази практики. Складання індивідуального плану навчально-виховної роботи. Підготовка конспектів та проведення навчальних занять. Підготовка та проведення виховних заходів. Методична робота. Підготовка та складання звіту.
Методи та критерії оцінювання: • письмовий звіт про проходження практики (30%) • підсумковий контроль (залік): усна форма (70%)
Рекомендована література: 1. Методологія та методика наукового дослідження : навч. посібник / В. О. Вихрущ, Ю. М. Козловський, Л. І. Ковальчук – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 342 с. 2. Методичні вказівки до проходження практики за темою кваліфікаційної роботи магістра для студентів спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» / Укл. О.О. Стечкевич. – Львів: Видавництво НУ „Львівська політехніка”, 2018. – 24 с. 3. Організаційне та кадрове забезпечення освітнього процесу : збірник нормативних документів Національного університету ”Львівська політехніка” / За ред. професора Ю. Я. Бобала – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 392 с.