Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Освітні, педагогічні науки
Код дисципліни: 7.011.01.O.026
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Педагогіка та інноваційна освіта
Лектор: канд. пед. наук, Стечкевич Олег Орестович
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Основна мета практики магістрів – поглиблення теоретичних знань і набуття практичного досвіду з провадження професійної діяльності, одержання теоретичних і практичних результатів дослідження, які є достатніми для успішного виконання і захисту кваліфікаційної роботи магістра (КРМ).
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Інтернет-технології в навчанні • Основи діяльності викладача дистанційного навчання, • Педагогічні основи проектування та супроводу дистанційного курсу
Короткий зміст навчальної програми: Для досягнення основної мети практики студент повинен вирішити наступний комплекс задач: 1) ознайомлення із завдання для проходження практики магістра і завданням на КРМ; 2) пошук і всебічний аналіз інформації за ключовими словами; 3) всебічне ознайомлення з нормативною документацією з вивчення дисципліни у навчальному закладі; 4) завершення розробки дистанційного курсу, проведення дослідження й інтерпретація його результатів.
Методи та критерії оцінювання: • письмовий звіт про проходження практики (30%) • підсумковий контроль (залік): усна форма (70%)
Рекомендована література: 1. Методологія та методика наукового дослідження : навч. посібник / В. О. Вихрущ, Ю. М. Козловський, Л. І. Ковальчук – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 342 с. 2. Методичні вказівки до проходження практики за темою кваліфікаційної роботи магістра для студентів спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» / Укл. О.О. Стечкевич. – Львів: Видавництво НУ „Львівська політехніка”, 2018. – 24 с. 3. Організаційне та кадрове забезпечення освітнього процесу : збірник нормативних документів Національного університету ”Львівська політехніка” / За ред. професора Ю. Я. Бобала – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 392 с.