Виконання магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Освітні, педагогічні науки
Код дисципліни: 7.011.01.O.027
Кількість кредитів: 16.50
Кафедра: Педагогіка та інноваційна освіта
Лектор: Науковим керівником магістерської кваліфікаційної роботиможе бути викладач кафедри педагогіки та інноваційної освіти, який є кандидатом чи доктором наук
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • здатність продемонструвати базові знання методології та інструментарію наукових педагогічних досліджень; • здатність проводити дослідження за темою кваліфікаційної роботи магістра і інтерпретувати його результати; • вміння прийняти практичні рішення, які придатні для безпосередньої реалізації, що має знайти своє відображення і розвиток при подальшому виконанні кваліфікаційної роботи магістра.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: виконана програма магістерської підготовки в тому числі складений кваліфікаційний екзамен
Короткий зміст навчальної програми: Анотація. Вступ (актуальність теми; мета, об’єкт та предмет дослідження; методи досліджень, елементи наукової новизни, практична значущість досліджень). Дослідницько-аналітичний розділ. Проектно–рекомендаційний розділ. Висновки. Список використаних джерел. Додатки
Методи та критерії оцінювання: • при оцінювання кваліфікаційної роботи магістра береться до уваги рівень теоретичної, наукової та практичної підготовки здобувача, а також оцінка роботи, керівника та рецензента. • магістерська кваліфікаційна робота оцінюється за 100-бальною шкалою на засіданні Екзаменаційної комісії
Рекомендована література: 1. Ортинський В.Л. Педагогіка вищої школи: підручник / Володимир Ортинський – Львів: Видавництво Львівської політехніки. – 500 с.. 2. Тверезовська Н.Т. Методологія педагогічного дослідження [навч. посіб]/ Н.Т.Тверезовська. - К. : «Центр учбової Літератури », 2013. – 440 с. 3. Методика підготовки кваліфікаційної роботи магістра: навчально-методичний посібник / Л.Л. Сушенцева, Ю.М. Козловський, І.С. Колодій. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 88 с.