Міжнародні і політичні проблеми в ЗМІ

Спеціальність: Журналістика
Код дисципліни: 7.061.01.O.3
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Журналістика та засоби масової комунікації
Лектор: Кіца М.О.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Результати навчання Знати зміст основних понять ідейно-політичного домінування на основі інформаційної політики; Розуміти суть концепцій та практичних програм міжнародного життя; Вивчити методологію спеціальних інформаційних операцій на глобальному, регіональному (європейському) та національному рівнях; Володіти практикою досліджень інструментів ефективної журналістської кампанії; Знати зміст зовнішньої та внутрішньої політики України з погляду міжнародного життя; Засвоїти законодавчі основи міжнародної політики України; Розуміти передумови та джерела виникнення проблем у міжнародній та політичній сфері;
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Правові норми журналістики; Інтернет радіо тележурналістика
Короткий зміст навчальної програми: Короткий зміст навчальної програми Суть та особливості поняття «актуальні проблеми». Інформаційний вплив та його особливості. Психологічний вплив. Міжнародна журналістика в контексті світових проблем. Членство України у міжнародних організаціях. Використання ЗМІ у сучасних інформаційних операцій. Переваги та недоліки певних ЗМІ у використанні їх під час міжнародних конфліктів. Міжнародні глобальні проблеми та методи їх вирішення. Особливості написання журналістських матеріалів на міжнародну тематику.
Методи та критерії оцінювання: Методи і критерії оцінювання Практичнее заняття, усне опитування, контрольна робота (40%) підсумковий контроль (60 %, контрольний захід, іспит): письмово-усна форма (60%)
Рекомендована література: Рекомендована література Бебик В. Інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобальному суспільстві: психологія, технології, техніка паблік рилейшнз: Моногр./В.М. Бебик. – К.: МАУП, 2005. – 440 с.: іл. Богомолова Н. Социальная психология массовой коммуникации / Богомолова Н. Н. – М.:Аспект-Пресс, 2008. – 191 с. Коломієць В. Міжнародні інформаційні системи, К: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет” – 2001. Макаренко С. А. Інформаційне суспільство, політика, право в програмній діяльності ЮНЕСКО, К: Науково-видавничий центр “Наша культура і наука” – 2002. Степко О. Проблеми розвитку інформаційних технологій в діяльності ООН // Вісник КНТЕУ. – 2002 - № 3. Петров В. Інформаційна революція та її вплив на еволюцію бібліотек // Бібліотечний вісник – 2001 р. - № 2 Правик Ю. Телекомунікаційна галузь України: тенденції розвитку та особливості приватизаційного процесу ВАТ “УКРТЕЛЕКОМ” // Маркетингова товарна політика. Радченко В. Створення елементів національної системи інформаційних ресурсів з науково-технічної та економічної інформації // Бібліотечний вісник – 2002 р. - № 3. Бебик В. Інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобальному суспільстві: психологія, технології, техніка паблік рилейшнз: Моногр./В.М. Бебик. – К.: МАУП, 2005. – 440 с.: іл. Богомолова Н. Социальная психология массовой коммуникации / Богомолова Н. Н. – М.:Аспект-Пресс, 2008. – 191 с. Коломієць В. Міжнародні інформаційні системи, К: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет” – 2001. Макаренко С. А. Інформаційне суспільство, політика, право в програмній діяльності ЮНЕСКО, К: Науково-видавничий центр “Наша культура і наука” – 2002. Степко О. Проблеми розвитку інформаційних технологій в діяльності ООН // Вісник КНТЕУ. – 2002 - № 3. Петров В. Інформаційна революція та її вплив на еволюцію бібліотек // Бібліотечний вісник – 2001 р. - № 2 Правик Ю. Телекомунікаційна галузь України: тенденції розвитку та особливості приватизаційного процесу ВАТ “УКРТЕЛЕКОМ” // Маркетингова товарна політика. Радченко В. Створення елементів національної системи інформаційних ресурсів з науково-технічної та економічної інформації // Бібліотечний вісник – 2002 р. - № 3.