Інформаційна безпека та інформаційна війна в ЗМІ

Спеціальність: Журналістика
Код дисципліни: 7.061.01.O.1
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Журналістика та засоби масової комунікації
Лектор: Кіца М.О.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • практично використовувати теоретичні знання; • застосовувати науковий підхід до аналізу інформаційної ситуації; • створювати адекватний інформаційний контент для протидії інформаційній війні; • виявляти «заражену» та замовну інформацію у ЗМІ; • виробляти загальну стратегію та конкретний інформаційний контент для ведення інформаційної війни; • обирати способи та засоби впливу на аудиторію ЗМІ; • протидіяти інформаційним операціям супротивника.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Правові норми журналістики України, Преса і піар, Інтернет-журналістика, ТМЖТ.
Короткий зміст навчальної програми: Концептуальні засади інформаційної війни. Підходи до визначення сутності інформаційного протиборства/війни. Характерні риси інформаційної війни. Об’єкти інформаційного впливу. Інформаційна зброя. Ознаки ведення інформаційної війни проти держави. Психологічні операції як ключовий елемент інформаційного протиборства. Види психологічного впливу. Пропаганда як форма проведення психологічних операцій. Принципи і правила пропагандистського впливу. Пропагандистські методи в інформаційних війнах. Переконання і навіювання в психологічних операціях.
Методи та критерії оцінювання: лекції, практичні заняття, самостійна робота • Методи і критерії оцінювання: ? Практичнее заняття, усне опитування, контрольна робота (30%) ? підсумковий контроль (70 %, контрольний захід, іспит): письмово-усна форма (70%)
Рекомендована література: • Бебик В. Інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобальному суспільстві: психологія, технології, техніка паблік рилейшнз: Моногр./В.М. Бебик. – К.: МАУП, 2005. – 440 с.: іл. • Богомолова Н. Социальная психология массовой коммуникации / Богомолова Н. Н. – М.:Аспект-Пресс, 2008. – 191 с. • Кіца М.О.Інформаційна безпека та інформаційна війна у ЗМІ: навчально-методичний комплекс у віртуальному середовищі НУ «Львівська політехніка». • Коломієць В. Міжнародні інформаційні системи, К: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет” – 2001. • Макаренко С. А. Інформаційне суспільство, політика, право в програмній діяльності ЮНЕСКО, К: Науково-видавничий центр “Наша культура і наука” – 2002. • Степко О. Проблеми розвитку інформаційних технологій в діяльності ООН // Вісник КНТЕУ. – 2002 - № 3. • Петров В. Інформаційна революція та її вплив на еволюцію бібліотек // Бібліотечний вісник – 2001 р. - № 2 • Правик Ю. Телекомунікаційна галузь України: тенденції розвитку та особливості приватизаційного процесу ВАТ “УКРТЕЛЕКОМ” // Маркетингова товарна політика.