Масмедійна економіка

Спеціальність: Журналістика
Код дисципліни: 7.061.01.O.2
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Журналістика та засоби масової комунікації
Лектор: Мудра Ірина Миколаївна
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: орієнтуватися в економічних аспектах функціонування ЗМІ; враховувати економічну складову в професійній діяльності; складати бюджет медіапідприємства; застосовувати вивчений матеріал для вирішення практичних питань; стратегічно аналізувати та прогнозувати економічні проблеми, ідентифікувати соціальні проблеми; оцінювати кількісні, часові та просторові характеристики економічних проблем.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Преса і ПР; Управління і випуск номера газети, журналу; Організація роботи редакції і праці журналіста.
Короткий зміст навчальної програми: Засоби масової інформації та їхнє місце в сучасній економіці. Масмедіа як суб’єкт ринку. Ринок мас-медіа. Форми власності ЗМІ. Фінансові процеси і потоки в редакції. Ціна на медіатовар. Обігові кошти редакції ЗМІ. Нематеріальні ресурси та активи редакції ЗМІ. Трудові ресурси редакції ЗМІ. Інвестиційні ресурси редакції ЗМІ. Планування роботи редакції. Основи економічної взаємодії редакції. «Розумна економія» у редакції ЗМІ.
Методи та критерії оцінювання: Практичне заняття, усне опитування, письмова індивідуальна робота (45%); підсумковий контроль (контрольний захід, іспит): письмово-усна форма (55 %)
Рекомендована література: 1. Вартанова Е. Медиаэкономика зарубежных стран / М.: Аспект-пресс, 2004. 2. Журналистика и конвергенция: почему и как традиционные СМИ превращаются в мультимедийные / под ред. А. Качкаевой. - М.; 2010. 3. Білоус В. С. Зв’язки з громадськістю в економічній діяльності // К.: КНЕУ. — 2005. — 275 с. 4. Господарський кодекс України: Офіційний текст. — К.: Кондор, 2004. 5. Гуревич С. М. Экономика отечественных СМИ // М.: Аспект-Пресс, 2004. — 289 с. 6. Економіка підприємства / За ред. С. Ф. Покропивного. — К.:КНЕУ, 2000. 7. Науменко Т. В. Социология массовой коммуникации // СПб.:Питер,2005. — 288 с. 8. Норіцина Н. І. Маркетингова політика комунікацій. — К.: МАУП, 2003. — 120 с. 9. Примак Т. О. Маркетингові комунікації на сучасному ринку. — К.: МАУП, 2003. — 200 с.