Розслідувальна журналістика

Спеціальність: Журналістика
Код дисципліни: 7.061.01.O.4
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Журналістика та засоби масової комунікації
Лектор: Зоряна Галаджун
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: ? встановити ключовий понятійний апарат курсу; подати журналістська спектр понять журналістське розслідування – підстави для проведення ж.р. – методи збору матеріалу – правова база діяльності журналіста-розслідувача – етичні норми у роботі журналіста-розслідувача – жанрова реалізація зібраного матеріалу, встановити їхні зв’язки, окреслити ознаки; ? простудіювати ґенезу жанру та простежити його хронологію від XХ до XXI століття; ? з’ясувати жанрову типологію (за вітчизняними та зарубіжними працями), ознаки, представників та ін.; ? розглянути етапи збору та опрацювання матеріалу та простежити трансформацію ж.р.; дослідити поєднання етапів роботи: збір матеріалу – опрацювання – робота з експертами – оприлюднення; навчання на конкретних прикладах; обговорення специфіки авторських стилів та методи парадоксального мислення; аналіз найвідоміших журналістських розслідувань; ? розглянути та проаналізувати журналістські розслідування та авторські стилі в різних видах медій: на радіо (Венедиктов) на телебаченні (М. Найєм), в мережі (С. Лещенко) та українській періодиці (на вибір студента). ? ознайомитись із феноменом журналістського розлідування, побудованого на результатах роботи «сroud sourcing» (крауд сорсінгу- колективної роботи) на прикладі технології Wiki .
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: ? Правові норми журналістики України, ? Журналістська майстерність, ? ТМЖТ, ? Журналістсьска етика.
Короткий зміст навчальної програми: Виникнення журналістського розслідування як виду журналістської діяльності. Жанр журналістського розслідування: дефініції, типологія, ознаки. Вибір теми журналістського розслідування, стратегія і тактика реалізації. Робота з джерелами інформації. Особливості проведення журналістських розслідувань для друкованої преси. Особливості проведення журналістських розслідувань для електронних ЗМІ (радіо та ТБ). Журналістське розслідування в Інтернеті. Проблеми дотримання правових та етичних норм при проведенні журналістського розслідування.
Методи та критерії оцінювання: ? Практичнее заняття, усне опитування, контрольна робота (30%) ? підсумковий контроль (70 %, контрольний захід, залік): письмово-усна форма (70%).
Рекомендована література: 1. Берлин Майкл. Краткое руководство по проведению журналистского расследования. – М., 2000. 2. Ворошилов В.В. Исследование и расследование в журналистике. Конспект лекций. – СПб, 2000. 3. Глушко О. К. Журналістське розслідування: історія, теорія, практика. Навч. посіб. / 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Арістей, 2006. – 144 с. 4. Константинов А. Журналистское расследование: История метода и современная практика. – СПб. : ОЛМА-ПРЕСС, 2003. – 476 с. 5. Маларек В. Викривання фактів. Суть та практика журналістського розслідування. – К., 1999. 6. Мурікан Ж. Журналістське розслідування. – К. : ІМІ, 2003. 7. Приступенко Т. Теорія журналістики: етичні та правові засади діяльності засобів масової інформації. – К. : Інститут журналістики, 2004. 8. Тертычный А.А. Расследовательская журналистика. – М., 2001. 9. Уилменн Дж. Журналистское расследование: современные методы и техника. – М., 1998. 10. Шум Ю.А. Журналистское расследование: от теории к практике. – М., 1996. 11. Гід журналіста. Збірка навчальних матеріалів, складена за французькою методикою вдосконалення працівників ЗМІ. – К. : ІМІ, 1999. 12. Еверет Девід. Навчальний посібник репортера. – К. : IREX ПроМедіа, 1999. 13. Етичні засади роботи журналіста: західний досвід. – К. : ІМІ, 2002. – 80 с. 14. Ким М.Н. Технология создания журналистского произведения. – СПб. : Изд-во Михайлова В.А., 2001. – 319 с. 15. Корпункт в Беслане. Свидетельства очевидцев. Журналистские расследования. – М. : Новая газета, 2005. – 208 с. 16. Потятиник Б. Інтернет-журналістика : навч. посіб. / Борис Володимирович Потятиник. – Львів : ПАІС, 2010. – 244с. 17. Свитич Л. Профессия: журналист. Учебное пособие. – М. : Аспект Пресс, 2003. – 255 с. 18. Техніка інтерв’ю. – К. : Міжнародний фонд «Відродження», 2000. – 120 с. 19. Уоррен Р. П. Вся королевская рать. – М. : ОЛМА-ПРЕСС, 1998. – 717 с. 20. Шалий О. Технологія журналістського розслідування // Законодавчий бюлетень для засобів масової інформації. – 1998. – №4. 21. Шостак М. Журналистские расследования // Журналист. – 1998. – № 9-Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота. 22. . Людвіг Й. Інвестигативний пошук / Видання 3-е. перероблене/ За заг. ред. В. Ф. Іванова, Пер. З нім. А. Баканов, В. Климченко. – Київ: Академія української преси, Центр вільної преси, 2017. – 266.