Українське журналістикознавство

Спеціальність: Журналістика
Код дисципліни: 7.061.01.O.5
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Журналістика та засоби масової комунікації
Лектор: Білограць Христина Романівна
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: – характеризувати процес зародження і розвитку українських журналістикознавчих досліджень; – визначати головні періоди розвитку наукової думки про журналістику; – охарактеризувати найвизначніші досягнення окремих учених-журналістикознавців і творчих колективів в цілому; – зробити порівняльний аналіз теоретичних робіт українських і діаспорних дослідників.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Вступ до журналістики, Історія журналістики, Теорія і методика журналістської творчості.
Короткий зміст навчальної програми: Особливості та етапи формування українського журналістикознавства. Зародження журналістикознавчих досліджень в Україні. Дослідження з історії української преси (кінець ХІХ – 20-ті роки ХХ ст.). Розвиток історико-журналістських досліджень у радянський час. Питання методології в історико-журналістських дослідженнях. Дослідження української преси дожовтневого періоду. Вивчення партійно-радянської преси України. Узагальнення практики української журналістики, формування її теорії (50—80-ті роки XX ст.). Дослідження з теорії публіцистики. Журналістикознавчий дискурс періоду незалежності України.
Методи та критерії оцінювання: практичні заняття, усні опитування, реферат (45%); підсумковий контроль (контрольний захід, іспит): письмово-усна форма (55%).
Рекомендована література: 1. Губерський Л. В. Інформаційна політика України: європей¬ський контекст: монографія / Л. В. Губерський, Є. Є. Камінський, Є. А. Макаренко та ін. - К.: Либідь, 2007. - 360 с. 2. Журналістикознавчі публікації у серіальних виданнях Ки¬ївського університету імені Тараса Шевченка 1958-1998: Бібліо¬графічний покажчик / Київ, ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т жур¬налістики; Укладач Б. І. Черняков. - К., 1999. - 32 с. 3. Здоровега В. Й. Про журналістику і журналістів: Статті, есе, виступи, діалоги / В. Й. Здоровега. - Л., 2004. - 141 с. 4. Коляструк О. А. Преса УСРР в контексті політики укра¬їнізації (20 - 30-ті роки XX ст.) [Електронний ресурс]: автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 / Коляструк О. А.; НАН Украї¬ни. - К., 2003. - Режим доступу: http: //www.referatu.net.ua/referats/7569/l 50269. 5. Михайлин І. Нарис з історіографії історії української жур¬налістики: Методологічні уроки Івана Франка / І. Михайлин // Українська періодика: історія і сучасність: доп. та повід, сьомої 6. Всеукр. наук.-теорет. конф., Львів, 17-18 трав. 2002 р. - Львів, 2002. - С. 30-36. 7. Михайлин І. Л. Основи журналістики: підручник / І. Л. Михайлин. - Вид 5-те (доповн. і доопр.) - К.: ЦУЛ, 2011. - 496 с. 8. Михайлин І. Розвиток науки про соціальні комунікації в Україні: історія журналістикознавства [Електронний ресурс] / І. Л. Михайлин. - Режим доступу: http://www-hilology.univer.kharkov.ua/katedras/prof_sites/mykhajlyn/rozvytok.pdf. 9. Наукові праці викладачів факультету журналістики ЛНУ імені Івана Франка 1954-2004 рр.: Бібліографічний покажчик (Упоряд. і передмова С. Костя). - Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004. - 182 с. 10. Нечиталюк М. Методологічні проблеми історико-журна¬лістських досліджень / М. Нечиталюк // Українська періодика: Історія і сучасність: тези доп. і повід, всеукр. наук.-теорет. конф. 9-10 груд. 1993 р. - Львів, 1993. - С. 17-22. 11. Нечиталюк М. На шляху до багатотомної історії україн¬ської журналістики / М. Нечиталюк // Українська періодика: Істо¬рія і сучасність сучасність: тези доп. і повід, всеукр. наук.-теорет. конф. - Львів, 1997. - С. 12-20. 12. Нечиталюк М. Ф. Проблеми вивчення історії української журналістики (Деякі підсумки на перспективу) / М. Ф. Нечиталюк // Вісник Львівського університету. Серія: журналістика. - Львів: ЛНУ ім. Ів. Франка, 2001. - Вип. 21. - С. 363-370. 13. Нечиталюк М. Ф. Про методику вивчення та принципи видання пресових текстів (Деякі питання текстології) / М. Ф. Нечиталюк // Українська періодика: Історія і сучасність: тези доп. та повід, третьої всеукр. наук.-теорет. конф. 22-23 груд. 1995 р. - Львів, 1995. - С. 18-27. 14. Різун В. В. Методи наукових досліджень у журналіс- тикознавстві: навчальний посібник. - 2-е вид., перероб і доп. / В.В. Різун, Т. В. Скотникова. - К.: Преса України, 2008. - 104 с. 15. Різун В. В. Нарис з історії та теорії українського журналістикознавства: Монографія / В. В. Різун, Т. А. Трачук. - К., 2005. - 232 с. 16. Різун В. В. Теорія масової комунікації: підручник / В.В. Різун. - К.: ВЦ „Просвіта”, 2008. - 260 с. 17. Романюк М. Здобутки і прорахунки дослідників української преси: погляд у XXI ст. [Електронний ресурс] / М. Романюк. – Режим доступу: http://www.franko.lviv.ua/faculty/jur/Internet/ PART-l_8.htm. 18. Романюк М. Українське пресознавство на порозі XXI століття / М. Романюк. - Львів, 2000. - 110 с. 19. Українське журналістикознавство в працях науковців Інституту журналістики Київського університету імені Тараса Шевченка, 1993-1998 рр.: Вибрана бібліографія / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики; Уклад. В.Ф. Іванов, Б.І. Чер¬няков. - К.: Центр вільної преси, 1998. - 24 с. 20. Українське журналістикознавство. Дисертаційні дослідження, 1982-2000 рр.: Бібліографічний покажчик / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики; Укладач Б. І. Черняков. – К., 2000. - 63 с.